مقاله تاثير محرك هاي ريتميك – ملوديك بر مهارت هاي ظريف انگشتي كودكان مبتلا به فلج مغزي اسپاستيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير محرك هاي ريتميك – ملوديك بر مهارت هاي ظريف انگشتي كودكان مبتلا به فلج مغزي اسپاستيك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محرک هاي ريتميک – ملوديک
مقاله موسيقي درماني
مقاله مهارت هاي حرکتي ظريف
مقاله مهارت هاي ظريف انگشتي
مقاله فلج مغزي اسپاستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيركي زنگبار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درمان و توانبخشي ناتواني هاي مربوط به مهارت هاي ظريف انگشتي بيماران مبتلا به فلج مغزي اغلب كاري دشوار و چالش برانگيز است. بنابراين بهره گيري از يك روش مداخله اي آسان و موثر مانند موسيقي درماني براي تکميل روند توانبخشي اين بيماران بسيار ضروري به نظر مي رسد.
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير محرک هاي ريتميک – ملوديک بر مهارت هاي ظريف انگشتي كودكان مبتلا به فلج مغزي اسپاستيک انجام شده است.
مواد و روش ها: ۲۰ کودک (۹دختر و ۱۱ پسر) مبتلا به فلج مغزي اسپاستيک در محدوده سني ۷ – ۱۲ سال در اين مطالعه نيمه تجربي شرکت داده شدند. ۱۰ نفر از آنها به طور تصادفي در گروه آزمايش و مابقي در گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله موسيقي براي گروه آزمايش انجام گرديد. قبل و بعد از مداخله سطح مهارت هاي ظريف انگشتي هر دو گروه با استفاده از آزمون پردوپگ برد ارزيابي گرديد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون يو من ويتني و رتبه هاي علامت دار ويلکاکسون تجزيه تحليل گرديدند.
نتايج: نتايج نشان دهنده افزايش معناداري در ميانگين امتيازات مهارت هاي ظريف انگشتي گروه آزمايش قبل و بعد از انجام مداخله در مرحله سوم، چهارم و پنجم از تست پردوپگ برد بود (P<0.05)، در حالي که در مرحله اول و دوم اين تفاوت معنادار نبود (p>0.05).
نتيجه گيري: فعاليت هاي موسيقيايي استفاده شده در اين مطالعه باعث بهبود مهارت هاي ظريف انگشتي دو طرفه شده، اما روي مهارت هاي انگشتي يك طرفه تاثيري نداشته است.