مقاله تاثير محلول هاي فعال کننده نمکي اسپرم بر موفقيت لقاح قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثير محلول هاي فعال کننده نمکي اسپرم بر موفقيت لقاح قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرم
مقاله تحرک
مقاله فعال ننده
مقاله قزل آلاي رنگين مان
مقاله کلاردشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر در پايان فصل تكثير (فروردين ماه) سال ۱۳۸۷، در مرکز تکثير و بازسازي ذخاير آزاد ماهيان شهيد باهنر کلاردشت انجام شد. براي انجام اين تحقيق، اثر ۴ محلول متفاوت فعال کننده اسپرم در مقايسه با آّب كارگاه تكثير بر درصد لقاح، درصد چشم زدگي و درصد تفريخ در قزل آلاي رنگين کمان بررسي شد. بدين منظور، پس از آماده ازي محلول هاي فعال کننده، از ۱۵ مولد نر و ۱۰ مولد ماده قزل آلاي رنگين کمان استحصال مواد تناسلي صورت پذيرفت. به منظور سنجش تحرک اسپرم از ميکروسکوپ نوري استفاده شد و تا زماني که ۹۵ تا ۹۹ درصد سلول هاي اسپرم تحرک خود را از دست دادند، به عنوان مدت زمان تحرک سلول هاي اسپرم در نظر گرفته شد. محلول هاي متفاوت فعال کننده نمکي، اختلاف معني داري را در سطح ۹۵ درصد بر مدت زمان تحرک، درصد لقاح، درصد چشم زدگي و درصد تفريخ در مقايسه با گروه شاهد نشان دادند. نتايج نشان داد که محلولي با ترکيب CaCl2.2H2O, 0.735 gr/L و NaCl, 7.305 gr/L با PH=7.7 بالاترين درصد لقاح (۶۱٫۲۲±۳٫۲۶ درصد)، درصد چشم زدگي (۵۷٫۴۸±۳ درصد) و درصد تفريخ (۹۵٫۱۸±۰٫۵۷ درصد) را در مقايسه با ساير گروه ها نشان داد. گروه شاهد نيز در مقايسه با ديگر گروه ها کمترين ميزان لقاح، چشم زدگي و تفريخ را نشان داد.