مقاله تاثير محلول پاشي اسيدآمينه بر كم آبياري زراعت گندم در دشت ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۶۴ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير محلول پاشي اسيدآمينه بر كم آبياري زراعت گندم در دشت ورامين
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تحمل به خشکي
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري محمدآبادي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر بخشي محلول پاشي اسيدهاي آمينه پرولين، بتائين و تريپتوفان براي افزايش تحمل به خشکي و استفاده بهينه از آب با تاثير بر دور آبياري در گندم، ژنوتيپ پيشتاز، تحقيقي به صورت کرت هاي خرد شده (اسپليت پلات) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي ورامين انجام شد. کرت هاي اصلي شامل تعداد آبياري با در نظر گرفتن ۵ بار آبياري (حذف آب در مرحله ساقه دهي و ابتداي آشکار شدن خوشه)، ۶ بار آبياري (حذف آب مرحله ساقه دهي)، ۷ بار آبياري (آبياري کامل)، کرت هاي فرعي شامل غلظت محلول پاشي اسيدآمينه (صفر،۳ در هزار، ۶ در هزار) مي باشد. نتايج نشان داد عملکرد دانه در تيمار ۷ بار آبياري ، با ميانگين ۵۳۴۱٫۲ کيلوگرم در هکتار، با تيمار ۶ بار آبياري تفاوت معني داري نداشته و هر دو در يک رتبه آماري قرار گرفتند که نسبت به تيمار ۵ با آبياري با متوسط ۳۳۰۱ کيلوگرم در هکتار، ۳۸ درصد برتري داشتند. از نظر عملکرد پروتيين تيمار ۶ بار آبياري با ميانگين ۶۱۴٫۹ کيلوگرم در هکتار با تيمار ۷ بار آبياري در رتبه اول و تيمار ۵ بار آبياري با متوسط ۴۱۷٫۲۵ کيلوگرم در هکتار در رتبه آخر قرار گرفت. تيمار ۵ بار آبياري با متوسط ۱۲٫۶۴ درصد بالاترين و تيمار ۷ بار آبياري با ميانگين ۱۱٫۴۸ درصد کم ترين مقدار درصد پروتيين را به دست آورد. بالاترين عملکرد دانه از تيمار محلول پاشي اسيدآمينه با غلظت ۶ در هزار با متوسط ۵۶۶۲ کيلوگرم در هکتار به دست آمد که با تيمار شاهد ۴۲ درصد اختلاف داشت. با توجه به نتايج حاصل از صفات مورد بررسي مي توان براي صرفه جويي در آب آبياري در مواقع بحراني کمبود آب،  6بار آبياري (حذف آب در مرحله ساقه دهي) و محلول پاشي با غلظت ۶ در هزار را توصيه کرد.