مقاله تاثير محلول پاشي و مصرف خاکي مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو لاين اميدبخش گندم در گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير محلول پاشي و مصرف خاکي مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو لاين اميدبخش گندم در گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله نيتروژن
مقاله محلول پاشي
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوقي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كلاته عربي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آبرودي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسكر مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير محلول پاشي و مصرف خاکي مقادير مختلف کود نيتروژن برروي دو لاين در دست معرفي گندم با انجام آزمايشي در سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان مورد بررسي قرار گرفت. در اين آزمايش فاکتور محلول پاشي در ۲ سطح صفر و ۵ درصد در مراحل پنجه زني و ظهور برگ پرچم، فاکتور کود نيتروژن در ۵ سطح صفر، ۴۵، ۹۰، ۱۳۵ و ۱۸۰ کيلوگرم نيتروژن خالص از منبع اوره و فاکتور لاين در ۲ سطح (۱L و ۲L) در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک تحت تاثير سطوح مختلف کود نيتروژن قرار گرفتند به طوري که عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک به ترتيب از ۴۱۳۰ و ۹۵۲۹ کيلوگرم در هکتار در سطح صفر کيلو گرم کود نيتروژن به ۵۳۹۹ و ۱۳۴۰۰ کيلوگرم در هکتار در سطح ۱۸۰ کيلوگرم آن افزايش يافت. محلول پاشي با نيتروژن اثر معني دار بر عملکرد دانه لاين ها نداشت. هر چند عملکرد دانه با کاربرد محلول ۵ درصد نيتروژن حدود ۱۲۰ کيلوگرم در هکتار افزايش يافت ولي اين افزايش از نظر آماري معني دار نبود. همچنين با افزايش ميزان کود نيتروژن طول سنبله به طور معني دار افزايش يافت. در اين آزمايش کاربرد کود نيتروژن بيشتر از طريق افزايش تعداد دانه در سنبله باعث افزايش عملکرد دانه شد.