مقاله تاثير مداخلات رواني اجتماعي بر سلامت روان آسيب ديدگان بالاي ۱۵ سال زلزله شهر بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مداخلات رواني اجتماعي بر سلامت روان آسيب ديدگان بالاي ۱۵ سال زلزله شهر بروجرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخلات رواني اجتماعي
مقاله سلامت روان
مقاله زلزله بروجرد
مقاله PTSD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلي نژاد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردي رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: اکرامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ايران يکي از پنج کشور اول زلزله خيز دنيا است. از جمله آثار مخرب بلاياي طبيعي، عوارض روانشناختي است که در صورت عدم انجام مداخله، به صورت پايدار در آسيب ديدگان باقي مي ماند. هدف اين مطالعه ارزيابي تاثير مداخلات رواني اجتماعي بر سلامت روان آسيب ديدگان بالاي ۱۵ سال زلزله بروجرد استان لرستان بود.
روش ها: در يک پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون يک گروهي، تعداد ۱۱۵ نفر (ده گروه) آسيب ديده بالاي ۱۵ سال مناطق زلزله زده بروجرد به شيوه نمونه گيري تصادفي، انتخاب و به کمک آزمون PTSD واتسون و پرسشنامه GHQ-28 مورد بررسي قرار گرفتند. سپس در چهار جلسه مداخلات رواني اجتماعي شرکت کردند. دو ماه بعد از اتمام مداخلات، دوباره همه آزمودني ها به کمک ابزارهاي يادشده ارزيابي شدند. براي تحليل داده ها از آزمون هاي T وابسته و کاي اسکوير استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نمره کلي آزمون GHQ-28 از ۶۱/۱۲±۵/۳۵ در پيش آزمون به ۲۵/۱۱±۱/۲۳ در پس آزمون کاهش يافت (P<0.01) نمره آزمون PTSD در پيش آزمون و پس آزمون، تفاوت آماري معناداري داشت (P<0.01) بين عوامل جنسيت و برخورداري از حمايت اجتماعي با ميزان علايم PTSD ارتباط آماري معناداري ديده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به ميزان بالاي شيوع PTSD در قربانيان حوادث، اجراي برنامه مداخلات رواني اجتماعي و پيگيري هاي منظم، ضروري است. اين مداخلات مي تواند موجب افزايش توانمندي آسيب ديدگان در تطابق با شرايط ايجادشده و ارتقاء سلامت رواني آنان گردد.