مقاله تاثير مداخله آموزشي مبتني برتئوري رفتار برنامه ريزي شده برفعاليت فيزيكي كاركنان مركز بهداشت استان كرمان، (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۲ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مداخله آموزشي مبتني برتئوري رفتار برنامه ريزي شده برفعاليت فيزيكي كاركنان مركز بهداشت استان كرمان، (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت جسماني
مقاله آموزش بهداشت
مقاله مداخله آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي طباطبايي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي ميبدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عدم تحرك فيزيكي هر ساله حدود ۲ ميليون مرگ در سراسر جهان برجا مي گذارد و عامل ۱۶-۱۰ درصد سرطان سينه، كولون و ديابت مي باشد و ۲۲% علل بيماريهاي ايسكميك قلب را تشكيل مي دهد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر روي فعاليت جسماني كاركنان مركز بهداشت استان كرمان انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي بصورت قبل و بعد بر روي ۱۴۹ نفر از كارمندان مركز بهداشت استان و شهرستان كرمان كه در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند، انجام شد. بوسيله پرسشنامه محقق ساخته ، سازه هاي اين تئوري قبل و بعد از مداخله اندازه گيري شدند .مداخلات آموزشي در گروه مورد بر اساس مداخلات مبتني بر اين تئوري به مدت ۶ هفته اجرا شد و در گروه شاهد فقط از سخنراني استفاده شد. سپس دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: دو گروه از نظر متغير هاي دموگرافيكي تفاوت معني دار با هم نداشتند. قبل از مداخله تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات سازه هاي مختلف اين تئوري در دو گروه مشاهده نشد (p>0.05) بعد از مداخله، در ميانگين نمرات آگاهي و قصد رفتاري گروه مورد افزايش معني دار و در گروه شاهد فقط در ميانگين نمرات قصد رفتاري افزايش معني دار مشاهده شد(p<0.05)  همچنين در ميانگين تفاضل نمرات سازه هاي تئوري قبل و بعد از مداخله اختلاف معني داري بين گروه مورد و شاهد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده و به مدت ۶ هفته با مداخله آموزشي از طريق سخنراني بر روي تعداد فعاليت فيزيكي افراد تاثير نداشته است.