مقاله تاثير مدت زمان آماده سازي بر سرعت فرآيند توليد ورمي كمپوست از پسماندهاي غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مدت زمان آماده سازي بر سرعت فرآيند توليد ورمي كمپوست از پسماندهاي غذايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آماده سازي
مقاله ورمي کمپوست
مقاله Eisenia Foetida
مقاله پسماندهاي غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نبيي امير
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي صالح حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پيش از تغذيه کرم ها با موادآلي زباله، به جهت اينکه مرحله گرماخواهي تجزيه مواد آلي سپري شده و آسيبي به کرم ها که به درجه حرارت بالا حساس هستند وارد نشود و روند توليد کود نيز سريعتر پيش رود، همچنين برخي آلودگي هاي زيست شناختي نيز از بين برود، مواد آلي را براي مدتي بدون حضور کرم ها کمپوست مي کنند. طول مدت اين آماده سازي به لحاظ کيفيت کمپوست حاصله، چگونگي انجام فرآيند ورمي کمپوست و نيز فضا و امکانات مورد نياز براي آماده سازي، حائز اهميت مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مدت زمان آماده سازي پسماندهاي غذايي بدون اصلاح اوليه و بدون هوادهي پيوسته بر روي فرآيند ورمي کمپوست بود.
روش کار: در اين مطالعه چهار مدت زمان شامل ۰، ۶، ۱۲ و ۱۸ روز آماده سازي پسماندها مورد بررسي قرار گرفت و پارامترهاي pH، درصدC  (C%)، درصد (N%) N، نسبت C/N و سرعت فرآيند در طول انجام فرآيند مورد پايش قرار گرفتند. در اين مطالعه از کرم هاي گونه Eisenia Foetida براي انجام فرآيند استفاده شد.
نتايج: کمترين مقدار نهايي نسبت C/N در ۶ روز آماده سازي مشاهده مي شود و بيشترين مقدار آن نيز مربوط به ۱۸ روز آماده سازي است. همچنين بيشترين مقدار کاهش در نسبت C/N نيز در ۶ روز آماده سازي و به ميزان ۶۴٫۹۳ و کمترين مقدار کاهش اين نسبت نيز در ۱۸ روز آماده سازي و به ميزان ۳۶٫۵۶ به دست آمد.
نتيجه گيري: نتايج حاصله نشان داد که تفاوت در نسبت C/N در بين زمانهاي مختلف آماده سازي معني دار است (p<0.01) و مدت زمان آماده سازي بر نسبت C/N موثر است. مدت ۶-۱۲ روز نيز مناسب ترين زمان براي آماده سازي پسماند ها بدون اصلاح اوليه به دست آمد.