مقاله تاثير مدل کسب شايستگي مديريتي مبتني بر انتظارات در پرستاري، بر توانمندي کارکنان پرستاري و اثربخشي سبک رهبري مديران پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مدل کسب شايستگي مديريتي مبتني بر انتظارات در پرستاري، بر توانمندي کارکنان پرستاري و اثربخشي سبک رهبري مديران پرستاري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي
مقاله مديريت پرستاري
مقاله توانمندي
مقاله اثربخشي سبک رهبري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي راد غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايجاد محيط باليني مطلوب براي استفاده از توانمندي هاي پرستاران و بالفعل کردن استعدادهاي بالقوه آنها نيازمند ايفاي مهارت هاي مديريتي و اثربخشي رهبري مديران پرستاري است؛ هرچند بکارگيري اين مهارت ها کمتر مشاهده مي گردد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير مدل کسب شايستگي مبتني بر انتظارات در پرستاري بر اثربخشي سبک رهبري مديران پرستاري و توانمندي کارکنان پرستاري انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه نيمه تجربي با گروه هاي کنترل نامتعادل، بخشي از يک تحقيق تلفيقي مي باشد. ۴۳ پرستار و ۱۳ مدير پرستاري بيمارستان امام رضا (ع) (گروه شاهد) و ۴۷ پرستار و ۲۹ مدير پرستاري بيمارستان ولي عصر (عج) شهر بيرجند (گروه مداخله) مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي توانمندي اسپريتزر و سبک رهبري ليدز استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش ۱۶ و آزمون هاي آماري تي مستقل، تي زوجي، من ويتني، کروسکال واليس و کاي دو در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: يافته ها حاکي از تفاوت معني داري در ميانگين نمرات توانمندي کارکنان پرستاري گروه مداخله بود (P<0.001) اما تفاوت معني داري در سطح توانمندي اين گروه مشاهده نشد (P=0.146)؛ همچنين تفاوت معني داري در ميانگين نمرات اثربخشي سبک رهبري مديران پرستاري گروه مداخله، بعد از مداخله مشاهده گرديد (P=0.046).
نتيجه گيري: مدل کسب شايستگي مديريتي مبتني بر انتظارات در پرستاري توانسته است اثربخشي سبک رهبري و مهارت هاي مديران پرستاري را به گونه اي ارتقا دهد که اين تغييرات توسط کارکنان درک شده و بر توانمندي آنان اثر بگذارد.