مقاله تاثير مديريت آبياري بر سرعت، طول دوره پر شدن دانه و محتواي نسبي آب برگ سه رقم برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۲۳ تا ۶۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت آبياري بر سرعت، طول دوره پر شدن دانه و محتواي نسبي آب برگ سه رقم برنج
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دور آبياري
مقاله محتواي نسبي آب برگ
مقاله کمبود آب
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاتوزي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده خويي فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ارتباط بين سرعت، دوره پرشدن دانه و محتواي نسبي آب برگ با عملکرد برنج آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار در بهار سال ۱۳۸۵ در موسسه تحقيقات برنج کشور در رشت اجرا گرديد. پنج سطح آبياري به عنوان عامل هاي اصلي شامل: غرقاب دايم، آبياري در روز پس از ناپديد شدن آب، دورهاي تناوبي ۵، ۸ و ۱۱ روزه و عامل هاي فرعي شامل ارقام برنج بهار (هيبريد)، درفک (اصلاح شده) و علي کاظمي (بومي) بودند. بالاترين عملکرد مربوط به رقم بهار (۶۷۱۰ کيلوگرم در هکتار) در تيمار غرقاب دايم بود که البته تفاوت معني داري با دور آبياري ۵ روزه نداشت. رقم درفک درتيمار غرقاب دايم به جزء يک روز پس از خوشه دهي، در طول مدت پرشدن دانه ها، داراي بالاترين وزن دانه بود، اما در تيمار آبياري در روز پس از ناپديد شدن آب، رقم بهار (۲٫۴۱) بالاترين وزن دانه را دارا بود. به طور کلي سرعت پرشدن دانه در رقم علي کاظمي در کليه تيمارهاي اعمال شده بيشتر از ۲ رقم قبلي بود. در تمامي تاريخ هاي نمونه برداري (۸، ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۲۹ و ۳۲ روز پس از خوشه دهي) محتواي نسبي آب برگ رقم بومي علي کاظمي نسبت به ارقام بهار و درفک به طور معني داري کمتر بود. آهنگ کاهش محتواي نسبي آب برگ در رقم درفک از همه بيشتر بود و رقم علي کاظمي در بين اين دو رقم قرار داشت. نتايج به دست آمده از مطالعه پرشدن دانه نشان داد که رقم بهار با دارا بودن بيشترين طول دوره موثر پرشدن دانه و بالاترين عملکرد (۶۷۱۰ کيلوگرم در هکتار) نسبت به ارقام درفک و علي کاظمي رقم مناسب تري در مديريت هاي مختلف آبياري است.