مقاله تاثير مديريت بر خصوصيات کمي و کيفي جنگل در مقايسه با جنگل شاهد (مطالعه موردي: حوضه ۴۵ گلبند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۶۱۵ تا ۶۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت بر خصوصيات کمي و کيفي جنگل در مقايسه با جنگل شاهد (مطالعه موردي: حوضه ۴۵ گلبند)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارسل مديريت شده
مقاله پارسل شاهد
مقاله تنوع گونه اي
مقاله راش
مقاله ممرز
مقاله خصوصيات کمي و کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انيسي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: كيادليري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كفاكي ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير اجراي طرح هاي مديريتي بر جنگل، با مقايسه خصوصيات کمي و کيفي جنگل مديريت شده و شاهد انجام شد. به اين منظور پارسل ۱۴۹ سري شوراب و پارسل ۲۱۸ سري جمند از حوضه ۴۵ گلبند به ترتيب به عنوان پارسل هاي مديريت شده و شاهد انتخاب شدند. سپس آماربرداري به روش منظم – تصادفي (سيستماتيک) با قطعات نمونه ۱۰ آري در شبکه اي به ابعاد ۱۲۵×۸۰ متر در هر دو پارسل انجام و مشخصه هاي قطر برابرسينه، ارتفاع و کيفيت درختان اندازه گيري و ثبت شدند. نتايج بدست آمده نشان دهنده تغيير شرايط در جنگل مديريت شده به نفع گونه ممرز براي رقابت با ساير گونه ها بوده، به طوري که تيپ اين جنگل از راش- ممرز به ممرز- راش تغيير يافته است. از نظر تنوع گونه اي و درجه هاي کيفي مطلوب نيز، جنگل مديريت شده شرايط ضعيف تري را نسبت به جنگل شاهد نشان داد. همچنين مشخص گرديد که با باز شدن فضا، فراواني گونه نورپسندتر (ممرز) افزايش يافته و در نتيجه سرعت رسيدن جامعه به شرايط کليماکس کند شده، به طوري که ممرز در پارسل مديريت شده در مقايسه با پارسل شاهد برتري خود را از لحاظ تعداد در طبقات قطري نسبت به راش ديرتر از دست داده است. همچنين نتايج آزمون t نشان داد که در پارسل مديريت شده تفاوت معني داري در سطح ۵ درصد بين حجم در هکتار گونه هاي راش و ممرز با پارسل شاهد وجود دارد.