مقاله تاثير مديريت تغذيه نيتروژن و تنش خشکي بر ذخاير کربوهيدرات و نيتروژن بذر و قدرت گياهچه حاصل از آن در جو (.Hordeum Vulgare L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت تغذيه نيتروژن و تنش خشکي بر ذخاير کربوهيدرات و نيتروژن بذر و قدرت گياهچه حاصل از آن در جو (.Hordeum Vulgare L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله جو
مقاله ذخاير دانه
مقاله کود نيتروژن و قدرت گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران فيروزآبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه اي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان ذخاير بذر علاوه بر کنترل ژنتيکي، وابستگي زيادي به شرايط محيطي از قبيل تغذيه، دما، تنش کم آبي و شدت نور دارد. بالا بودن ميزان ذخاير موجب توليد گياهچه هاي قوي تر خواهد شد. به منظور بررسي اين موضوع، آزمايشي در سه بخش گلداني، مزرعه اي (در دانشگاه تبريز) و آزمايشگاهي (در دانشگاه صنعتي شاهرود) اجرا شد. دو رقم جو به نام هاي والفجر و ريحان تحت تاثير سطوح نيتروژن و تنش خشکي در قالب طرح آزمايشي فاکتوريل اسپليت پلات با طرح پايه بلوک هاي ۱۲۰ و ۱۸۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن مقارن، کامل تصادفي مورد آزمايش قرار گرفتند. سه سطح ۳۵-۴۵ ۵۵-۶۵, ۸۰-۸۵ با ساقه دهي و سطوح آبياري مناسب، تنش ملايم و تنش شديد (به ترتيب ۸۵ درصد ظرفيت زراعي خاک) ۱۰ روز پس از گلدهي اعمال شدند. بذور حاصل از ترکيبات مختلف تيماري از لحاظ ذخاير موجود در بذر شامل قند محلول، نشاسته و نيتروژن و نيز قدرت گياهچه حاصل از بذرهاي داراي ذخاير متفاوت، مورد ارزيابي قرار گرفتند. تغذيه بيشتر با کود نيتروژن موجب بهبود ذخاير دانه گرديد. تنش خشکي در بسياري از موارد موجب تجمع بيشتر کربوهيدرات هاي غيرساختاري و نيتروژن در دانه و نيز افزايش وزن دانه گرديد که به طور مشخص درسطح تنش ملايم چشم گيرتر بوده و با تشديد تنش کاهش يافت. تنش خشکي موجب افزايش ميزان پروتئين دانه بين ۱٫۳ تا ۳٫۳ درصد شد. گياهاني که در ترکيب تيماري نيتروژن مناسب و تنش ملايم قرار داشتند، بذوري توليد کردند که داراي سطح ذخاير مناسب بوده، سريع تر جوانه زده و گياهچه هايي با طول کلئوپتيل، طول ريشه چه و وزن ساقه چه بيشتر توليد کردند. در دو سطح نيتروژن مناسب و زياد کمتري بودند. اگر چه بذور رقم ريحان با EC بذوري که ذخاير بيشتري داشتند به طور معني داري داراي سرعت بيشتري جوانه زدند ولي تجمع ذخاير در بذور رقم والفجر بيشتر بوده و گياهچه هاي قوي تر توليد نمودند.