مقاله تاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي شرکت هاي مهندسين مشاور (مورد مطالعه: مهندسين مشاور شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي شرکت هاي مهندسين مشاور (مورد مطالعه: مهندسين مشاور شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله توان رقابتي
مقاله شرکت هاي مهندسين مشاور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرد کرم اله
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي نحوه اثرگذاري مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي شركت هاي مهندسين مشاور است. مديريت دانش از طريق خرده مقياس هاي (تشخيص دانش، كسب و توسعه دانش، ذخيره دانش، اشتراك دانش و كاربرد دانش) و توان رقابتي نيز ازطريق مولفه هاي مشتري مداري بازار محور، عملكرد سازماني، نظام مديريت منابع انساني و مديريت نوآوري تكنولوژيك عملياتي گرديدند. نوع تحقيق در طبقه بندي كلي توصيفي، با توجه به هدف، كاربردي، از نظر روش جمع آوري داده ها، ميداني و با توجه به نوع تجزيه و تحليل، همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق، شركت هاي مهندسين مشاور تهران و نمونه آماري آن ۴۲ شركت بوده كه از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، دو پرسش نامه كه پرسش نامه اول براي جمع آوري اطلاعات ميزان آمادگي مديريت دانش و پرسش نامه دوم براي سنجش ميزان توان رقابتي شركت ها طراحي شده است. روايي پرسش نامه ها با بررسي صوري توسط محققين و صاحب نظران تاييد گرديد و پايايي آنها از طريق محاسبه الفاي كرونباخ (پرسش نامه اول با ۸۶ درصد و پرسش نامه دوم با ۹۱ درصد) مورد تاييد قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد. محاسبه ضريب همبستگي نشان داد بين دو متغير مديريت دانش و متغير وابسته (تقويت توان رقابتي) همبستگي مثبت وجود دارد. يافته هاي تحقيق نشان داد مديريت دانش قوي ترين رابطه را با خرده مقياس نظام مديريت منابع انساني از مزيت رقابتي و ضعيف ترين رابطه را با عملكرد سازماني دارد.