مقاله تاثير مديريت دانش بر عملکرد دبيران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت دانش بر عملکرد دبيران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله عملکرد
مقاله کشف و خلق دانش
مقاله مشارکت در دانش
مقاله سازماندهي دانش
مقاله کاربرد دانش
مقاله عملکرد دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورابچي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف آشنايي با مفهوم مديريت دانش و تاثير آن در موفقيت مدارس و استفاده از آن در عملکرد دبيران انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران بود که از بين آنان ۳۸۱ نفر از دانش آموزان دختر پايه دوم دوره متوسطه به صورت تصادفي مرحله اي انتخاب شدند. ابزار سنجش به منظور جمع آوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده که به صورت ۴ گزينه اي تنظيم گرديد. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که هر چه ميزان آشنايي دبيران با مولفه هاي مديريت دانش (کشف و خلق دانش، به کارگيري مشارکت دانش آموزان توسط دبيران، به اشتراک گذاشتن دانش دانش آموزان توسط دبيران، استفاده از تکنولوژي، ارزيابي دبيران از دانش آموزان) بيشتر باشد، ميزان دستيابي آنها به مولفه ها بيشتر است و موجب افزايش عملکرد آنها مي شود. همچنين محاسبه ضريب تبيين نشان داد که : ۱۸ درصد واريانس عملکرد دبيران از طريق مولفه کشف و خلق دانش، ۱۴ درصد از طريق مولفه مشارکت در دانش، ۱۳ درصد سازماندهي دانش، ۷ درصد کاربرد دانش، ۱۱ درصد عملکرد دانش و ۱۵ درصد واريانس عملکرد دبيران از طريق مديريت دانش تبيين مي شود.