مقاله تاثير مديريت دانش بر عملکرد پژوهشي دبيران دوره دبيرستان از ديدگاه مديران شهرستان سقز در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت دانش بر عملکرد پژوهشي دبيران دوره دبيرستان از ديدگاه مديران شهرستان سقز در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله عملكرد پژوهشي
مقاله سنجش ديدگاه مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادكبريا بهارك
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنظر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت دانش با تاكيد بر خلق ارزش ها، به اداره دانش و افزايش توانايي براي خلق دانش جديد و نوآوري پرداخته و اين نكته را مد نظر خود قرار مي دهد كه «بهترين عمل ديروز نمي تواند بهترين عمل امروز و فردا باشد».
پژ‍‍وهش حاضر به بررسي تاثير مديريت دانش بر عملكرد پژ‍وهشي دبيران دوره دبيرستان از ديدگاه مديران شهر سقز پرداخته است. روش تحقيق، توصيفي، از نوع زمينه يابي يا پس رويدادي است. روش جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و ميداني بوده كه با استفاده از پرسشنامه هاي محقق ساخته پس از تاييد استادان راهنما، مشاور و متخصصان و تعيين مقدار پايايي در يك نمونه ۳۰ تايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ (%۹۸) اندازه گيري شد. نمونه مورد پژوهش شامل، ۷۶ نفر از مديران مرد و زن دوره دبيرستان كه به دليل محدود بودن و در دسترس بودن جامعه آماري از روش سرشماري استفاده شد و ديدگاه آن ها نسبت به موضوع مورد پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.
۱- در مورد سوال اول پژوهش كه مولفه هاي اصلي مديريت دانش كدام ها هستند؟ با توجه به مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته و ادبيات و پيشينه پژوهش در ايران و جهان، مولفه هاي اصلي مديريت دانش در چهار عنوان شناسايي شدند كه عبارتند از الف) مولفه خلــق دانش، ب) مولفه ذخيره دانش، ج) مولفه انتقال دانش و د) مولفه كاربرد دانش.
۲- در مورد سوال دوم پژوهش كه وضع موجود مديريت دانش در شهر سقز چگونه است؟ نتايج تحليل هاي آماري نشان داد كه وضع موجود مديريت دانش در شهر سقز در حد مطلوب و نرمال قرار دارد.
۳- در مورد سوال سوم پژوهش كه وضع موجود عملكرد پژوهشي در شهر سقز چگونه است؟ نتايج تحليل هاي آماري نشان داد كه وضع موجود عملكرد پژوهشي در شهر سقز در حد مطلوب و نرمال قرار دارد.
۴- در مورد سوال چهارم پژوهش كه آيا مديريت دانش بر عملكرد پژوهشي دبيران دوره متوسطه شهر سقز تاثير دارد؟ با استفاده از مدل آماري رگرسيون و جهت تعيين رابطه مديريت دانش با عملكرد پژوهشي دبيران از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه ضريب همبستگي به دست آمده %۶۰۶ مي باشد.
به عبارت ديگر، بين مديريت دانش و عملكرد پژوهشي دبيران رابطه مسقيم وجود دارد، به طوري كه با افزايش مديريت دانش عملكرد پژوهشي دبيران نيز افزايش مي يابد.