مقاله تاثير مديريت زمان در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت زمان در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زمان
مقاله برنامه ريزي بلندمدت
مقاله برنامه ريزي كوتاه مدت
مقاله نگرش به زمان
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سير خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده كريم
جناب آقای / سرکار خانم: وثاقي حبيبه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي فر اقبال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مديريت زمان در پيشرفت تحصيلي دانشجويان، از ۴۴۵۰ نفر جامعه آماري بر اساس جدول كرجسي و مورگان به تفكيك رشته و جنسيت، ۳۵۴ نفر به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند و به پرسشنامه بريتون و تسر (۱۹۹۱) كه سه بعد برنامه ريزي طولاني مدت، برنامه ريزي كوتاه مدت و ترجيح زمان براي نظم (نگرش به زمان) را مي سنجيد، پاسخ دادند. پرسشنامه ها پس از تكميل، جمع آوري شد. اطلاعات حاصل پس از كدگذاري با استفاده از روشهاي آماري همبستگي پيرسون،T  مستقل و تحليل واريانس يكسويه، تجزيه و تحليل گرديد. نتايج آزمونهاي همبستگي نشان داد كه بين مولفه هاي برنامه ريزي كوتاه مدت و نگرش به زمان با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد ولي بين مولفه برنامه ريزي بلندمدت و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين بين ميزان مديريت زمان در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري ديده نشد. نتايج تحليل واريانس يكسويه از سن، ترم و رشته هاي تحصيلي دانشجويان با مديريت زمان نشان داد كه بين سن و رشته هاي تحصيلي دانشجويان با مديريت زمان تفاوت معناداري وجود دارد، ولي اين تفاوت بين ترم هاي مختلف دانشجويان و مديريت زمان ديده نشد.