مقاله تاثير مديريت هاي مختلف چرا، قرق و درو بر عملکرد و تركيب گياهي اکوسيستم هاي مرتعي غرب ايران (مطالعه موردي: مراتع سارال کردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۲۵۰ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت هاي مختلف چرا، قرق و درو بر عملکرد و تركيب گياهي اکوسيستم هاي مرتعي غرب ايران (مطالعه موردي: مراتع سارال کردستان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوسيستم مرتعي
مقاله چرا
مقاله قرق
مقاله درو
مقاله عملکرد
مقاله تركيب گياهي
مقاله سارال کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثر مديريت هاي مختلف چرا، درو و قرق بر عملکرد و تركيب گياهي اکوسيستم هاي مرتعي منطقه سارال کردستان انجام شد. به اين منظور مراتع بهارستان، شامل سايت قرق  شده و سايت چراشده و مراتع مانگاهول- زردوان، شامل سايت چراشده و سايت درو شده، در نظر گرفته شد. در هر محل نمونه  برداري (چرا، قرق و درو) با استفاده از روش آماري كفايت نمونه، تعداد نمونه مورد نياز تعيين و در مجموع ۱۷۲ پلات به صورت تصادفي- سيستماتيک براي اندازه  گيري پوشش گياهي برداشت شد. پوشش گياهي از نظر مقدار سرپاي زنده، سرپاي مرده، لاشبرگ و پوشش تاجي هر گونه مطالعه شد. مقايسه  ها نشان داد كه مقادير ميانگين وزن سرپاي مرده، لاشبرگ (در سطح احتمال يک درصد) و مجموع کل مواد گياهي بالاي سطح زمين (در سطح احتمال ۵ درصد) در دو مديريت چرا و درو، همچنين مرتع چرا شده و قرق شده (در سطح احتمال يک درصد) با هم اختلاف معني داري دارند. مقادير وزن سرپاي مرده، لاشبرگ و مجموع کل مواد گياهي بالاي سطح زمين در قرق نسبت به خارج قرق و وزن سرپاي مرده و مجموع کل مواد گياهي بالاي سطح زمين در مرتع تحت مديريت درو نسبت به چرا بيشتر بودند؛ ليكن بين وزن سرپاي زنده در دو مديريت چرا و درو و قرق با خارج قرق (چرا) اختلاف معني داري مشاهده نشد. اِعمال قرق، درو و چرا به مدت ۳۰ سال باعث تغيير تركيب پوشش گياهي شده است. تاج پوشش فرم هاي رويشي گندميان، پهن برگان علفي، بوته اي ها و کل پوشش گياهي در دو مديريت درو و چرا، همچنين قرق و چرا در سطح احتمال يک درصد با هم اختلاف معني  داري داشتند. قرق و درو باعث افزايش درصد گندميان، پهن برگان علفي و پوشش تاجي كل شده است. بوته اي ها در اثر اعمال قرق و درو كاهش يافته و گونه هاي خوشخوراك افزايش پيدا كرده اند.