مقاله تاثير مراقبت آغوشي بر تغذيه انحصاري با شير مادر زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مراقبت آغوشي بر تغذيه انحصاري با شير مادر زنان نخست زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت آغوشي
مقاله تغذيه انحصاري شير مادر
مقاله نخست زايان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي فرد مهين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آينده جامعه به سلامت كودكان آن جامعه بستگي دارد، لذا ضرورت دستيابي به بهترين شيوه تغذيه در كودكان با توجه به نقش آن در رشد و تكامل ذهني و شناختي كودك به خوبي قابل درك است. از آنجا که در فرهنگ هاي مختلف عکس العمل هاي متفاوتي نسبت به مداخلات حين تولد مشاهده شده است، لذا با قاطعيت نمي توان گفت آيا مراقبت آغوشي در کشور ما نيز نتايج مثبت  به همراه خواهد داشت. بنابراين، هدف اين مطالعه بررسي تاثير مراقبت آغوشي بر تغذيه انحصاري با شير مادر در نخست زايان مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه نيمه تجربي ۸۰ مادر نخست زا بستري در بيمارستان الزهرا (س) كه نوزاد سالم و زنده بدنيا آورده بودند بطور تصادفي انتخاب شده و بصورت تصادفي در دو گروه مراقبت آغوشي و مراقبت روتين بيمارستان تقسيم شدند. بعد از روا و پايا نمودن ابزار، داده ها در ابتدا با استفاده از چك ليست حاوي مشخصات فردي – اجتماعي و اطلاعات بارداري و زايمان و پرسشنامه تغذيه انحصاري با شير مادر پس از ماه چهارم تولد با تماس تلفني جمع آوري شد، تجزيه و تحليل آماري يافته ها بوسيله آزمون هاي آماري توصيفي، تفاوت ميانگين، كاي دو و آزمون دقيق فيشر انجام شد.
يافته ها: نتايج حاكي از آن بود كه ميانگين طول مدت تغذيه انحصاري در گروه آزمون بطور معني داري بيشتر از گروه كنترل بوده است (P=0.04).
بحث و نتيجه گيري: مراقبت آغوشي بلافاصله بعد از زايمان بر طول مدت تغذيه انحصاري موثر است و از آنجايي كه مراقبت آغوشي داراي فوايد فراواني است و امكان انجام آن در هر مكاني وجود دارد انجام روتين اين روش در بيمارستان ها توصيه مي شود.