مقاله تاثير مراقبت حمايتي ماما طي زايمان، بر تغذيه انحصاري با شير مادر در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مراقبت حمايتي ماما طي زايمان، بر تغذيه انحصاري با شير مادر در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيردهي
مقاله زايمان
مقاله مراقبت پس از زايمان
مقاله حمايت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: تارا سيده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با وجود اينکه برخي مطالعات نشان داده اند که حمايت طي زايمان، سبب بهبود پيش آگهي مادر در ارتباط با شيرخوار مي شود، اما اطلاعات علمي کافي در اين زمينه گزارش نشده است. در اين راستا مطالعه اي با هدف تعيين تاثير مراقبت حمايتي ماما طيّ زايمان بر تغذيه انحصاري با شير مادر در زنان نخست زا، در بيمارستان ام البنين (س) شهر مشهد انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه کارآزمايي باليني که از آذر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ انجام شد، ۸۰ زن نخست زا با سن حاملگي ۳۸ تا ۴۲ هفته، جنين زنده واحد، با نمايش قله سر، پرده هاي جنيني سالم، اتساع دهانه رحم ۳ تا ۴ سانتيمتر، عدم وجود عوارض طبي طي حاملگي و عدم وجود شواهد زجر جنين يا تناسب سري – لگني، به صورت تصادفي در گروه مراقبت حمايتي و گروه مراقبت معمول قرار گرفتند. همه مادران از زمان تولد نوزاد تا شش هفته پس از زايمان، روزانه تغذيه شيرخوار را در فرم بازنگري ثبت مي کردند. ابزار گردآوري داده ها فرم مصاحبه، فرم معاينه و مشاهده، فرم بازنگري، مقياس تطابق ديداري، مقياس اضطراب اشپيل برگر و مقياس تجربه شيردهي بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي، من ويتني، کاي دو و آزمون دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: فراواني تغذيه انحصاري با شير مادر در هفته چهارم و ششم پس از زايمان به طور معني داري در گروه مراقبت حمايتي بيشتر از گروه مراقبت معمول بود (به ترتيب P=0.023 و P=0.017).
نتيجه گيري: مراقبت حمايتي ماما تاثير مثبتي بر شيردهي دارد؛ بنابراين پيشنهاد مي شود مراقبت حمايتي به عنوان راهکاري به منظور تقويت تغذيه انحصاري با شير مادر و حفظ سلامت شيرخوار به کار گرفته شود.