مقاله تاثير مراقبت در منزل در پيشگيري از بستري مجدد مددجويان اسکيزوفرنيک حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش پرستاري از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مراقبت در منزل در پيشگيري از بستري مجدد مددجويان اسکيزوفرنيک حاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرنيا
مقاله پرستاري
مقاله مراقبت در منزل
مقاله بستري مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خانكه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ره گوي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مشکلات در درمان بيماران اسکيزوفرنيک بستري هاي مکرر اين بيماران مي باشد. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير خدمات مراقبت در منزل در پيشگيري از ميزان بستري مجدد بيماران اسکيزوفرنيک بود.
روش: اين پژوهش از نوع نيمه تجربي بوده است که در آن ۴۸ مددجوي اسکيزوفرنيک حاد به طور تصادفي در دو گروه آزمون (۲۴ نفر) و کنترل (۲۴ نفر) جاي گرفتند، براي گروه آزمون پس از ترخيص از بيمارستان مراقبت هاي پرستاري در منزل انجام گرديد و براي گروه کنترل اين مداخله انجام نگرديد و روش جاري شامل تعيين وقت براي مراجعه مددجو به درمانگاه رواني جهت ادامه درمان ها انجام گشت دو گروه در دونوبت ۳ و ۶ ماه پس از ترخيص از نظر بستري مجدد مقايسه شدند. براي تجزيه تحليل داده ها از جداول توزيع فراواني مطلق و نسبي و همچنين براي بررسي روابط بين متغيرها آزمون آماري تي مستقل و آزمون مجذور کاي استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که پس از ۳ ماه پيگيري در گروه کنترل تعداد ۶ نفر از ۲۴ مددجو (%۲۵) بستري مجدد شدند که اين ميزان در گروه آزمون صفر بود (%۰) يعني هيچ يک از مددجويان بستري مجدد نداشتند (p=0.001) و ميزان بستري مجدد پس از ۶ ماه در گروه آزمون ۵ نفر (%۲۱) و در گروه کنترل ۱۱ نفر (%۴۶) بود (p=0.002).
نتيجه گيري: استمرار مراقبت هاي پرستاري پس از ترخيص، در منزل در کاهش بستري مجدد موثر است.