مقاله تاثير مرکز آموزش مهارت هاي باليني بر ارتقاي يادگيري مهارت ها در کارورزان پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۴۲۹ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مرکز آموزش مهارت هاي باليني بر ارتقاي يادگيري مهارت ها در کارورزان پزشکي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله مهارت هاي عملي
مقاله مهارت هاي روان حركتي
مقاله آزمون عيني ساختارمند ايستگاهي
مقاله دانشجوي پزشكي
مقاله مركز آموزش مهارت هاي باليني
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: شاهقلي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند ملكتاج
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري منش علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: آل حسين مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده طاهري پيمانه
جناب آقای / سرکار خانم: ميراسكندري سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال خواه عسگر
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي بهداد
جناب آقای / سرکار خانم: چمرمي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش کارهاي عملي پزشکي طي دو دهه اخير در دانشکده هاي پزشکي دستخوش تحولات چشمگيري شده است و به سمت گسترش و تقويت آموزش ها در مراکز آموزش مهارت هاي باليني رفته است و لازم است، تاثير اين مراکز در ميزان يادگيري مهارت هاي باليني توسط دانشجويان مورد بررسي قرار گيرد. هدف از اين مطالعه، مقايسه يادگيري مهارت هاي باليني دو گروه از کارورزان پزشکي با آموزش سنتي (شيوه جاري) و آموزش با استفاده از مرکز آموزش مهارت هاي باليني بود.
روش ها: اين مطالعه يک مطالعه مداخله اي نيمه تجربي است که در سال هاي تحصيلي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بر روي دو گروه از کارورزان رشته پزشکي که براي گذراندن دوره آموزشي خود به بيمارستان کودکان بهرامي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران معرفي شده بودند آموزش تعداد ۲۵ نفر از دانشجويان به روش سنتي و تعداد ۱۹ نفر دانشجويان با استفاده از مرکز آموزش مهارت هاي کودکان انجام شد. روش نمونه گيري در اين مطالعه، نمونه گيري ساده غيرتصادفي بوده است. در اين مطالعه، کارورزان آموزش داده شده، با روش آزمون ساختارمند عيني باليني (Objective Structured Clinical Examination) مورد ارزيابي قرارگرفته و نتايج در نرم افزار آماري SPSS و به کمک تست هاي آماري Kolmogrov-Smirnov ,Paired T-test و Independent T-test مورد آزمون و مقايسه قرار گرفته اند.
نتايج: نمرات مهارت هاي باليني کاروزان پزشکي گروه تجربي و شاهد، قبل از شروع و پس از اتمام دوره تفاوت آماري معناداري داشتند، ميانگين و انحراف معيار نمره مهارت باليني دانشجويان گروه تجربي پس از آموزش ۱۲۰٫۶۹±۱۳٫۸۳ و گروه شاهد ۱۰۲٫۸۷±۱۱٫۲۰ و ميانگين تفاضل نمرات قبل و بعد از آموزش در گروه هاي تجربي و شاهد به ترتيب ۲۹٫۶±۱۲٫۳۲ و ۱۶٫۴۵±۷٫۹۷ و اختلاف معنا دار بود(P<0.001) .
نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي باليني در مرکز آموزش مهارت هاي باليني بيمارستان کودکان بهرامي در ارتقاي عملکرد مهارت هاي کودکان در کارورزان تحت بررسي بيشتر از آموزش با شيوه سنتي موثر بوده است. پيشنهاد مي شود، آموزش مهارت ها در مرکز مهارت ها در خلال آموزش هاي سنتي کودکان گنجانده شود.