مقاله تاثير مرگ آگاهي بر نيرومندي باور، اجتناب و افسردگي مبتلايان به اختلال وسواس – اجبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مرگ آگاهي بر نيرومندي باور، اجتناب و افسردگي مبتلايان به اختلال وسواس – اجبار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواس – اجبار
مقاله مرگ آگاهي
مقاله مواجهه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري دهكردي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دلير مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثير روش درماني مواجهه با ياد مرگ (مرگ آگاهي) بر نيرومندي باور، اجتناب و افسردگيِ مبتلايان به اختلال وسواس – اجبار بود. بدين منظور ۴۰ آزمودني مبتلا به اين اختلال با روش نمونه گيري تصادفي ساده از جامعه اي در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گواه قرار داده شدند. تمامي آزمودني ها در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون، مقياس وسواس – اجبار ييل براون را تکميل نمودند. تحليل داده ها با روش تجزيه و تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) در سطح معني داري p<0.05 نشان داد که مرگ آگاهي در کاهش نيرومندي باور، اجتناب و افسردگي افراد وسواسي تاثير مثبت دارد. با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان استفاده از روش مرگ آگاهي را به عنوان درمان انتخابي براي اختلال وسواس – اجبار به همه روان درمان گران توصيه کرد.