مقاله تاثير مسايل و چالش هاي محيط علمي بر جامعه پذيري دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۴۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير مسايل و چالش هاي محيط علمي بر جامعه پذيري دانشگاهي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسايل و چالش ها
مقاله جامعه پذيري دانشگاهي
مقاله هنجارهاي دانشگاهي
مقاله ضد هنجارها
مقاله ارزش هاي حرفه اي
مقاله دروني شدن هنجارها
مقاله عوامل نهادي و ساختاري
مقاله عوامل فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني تبريزي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي طباطبايي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرجايي سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر ضمن بررسي و استخراج مسايل و چالشهاي دانشگاهها در کشور ايران -در قالب ۲۶ مفهوم- به رتبه بندي آنها از ديدگاه ۲۶۰ نفر از دانشجويان دوره دکتري دانشگاه تهران بر اساس بالاترين ميزان عينيت در محيط علمي آنان و بررسي تاثير اين مسايل بر جامعه پذيري دانشگاهي پرداخته شده است. در اين مطالعه جامعه پذيري دانشگاهي از طريق چهار مقياس شامل ميزان تبعيت دانشجو از هنجارهاي دانشگاهي، ارزيابي دانشجويان از ميزان تبعيت محيط آموزشي از هنجارهاي دانشگاهي، ميزان تبعيت دانشجو از ضد هنجارها و ارزيابي دانشجويان از ميزان تبعيت محيط علمي از ضد هنجارها سنجش و اندازه گيري شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که چالشهاي اساسي محيطهاي علمي که مي تواند به عنوان موانع جامعه پذيري دانشگاهي به حساب آيد و از منظر دانشجويان دکتري بالاترين رتبه را دارد، عمدتا داراي ماهيت نهادي و ساختاري اند و عوامل فردي در سطح بعدي قرار مي گيرند. همچنين، نتايج تحليل روابط همبستگي نيز نشان مي دهد که اين مسايل به طور مستقيم بر پيروي دانشجويان از هنجارها و ضد هنجارهاي دانشگاهي تاثير ندارند، بلکه از طريق تاثير بر تبعيت محيط علمي از هنجارها و ضدهنجارهاي دانشگاهي، جامعه پذيري دانشگاهي و دروني شدن هنجارها در بين دانشجويان را تحت تاثير قرار مي دهد.