مقاله تاثير مشاركت صيادان عضو تعاونيهاي پره استان گيلان در عملكرد اقتصادي اين تعاونيها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير و مرداد ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۶۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاركت صيادان عضو تعاونيهاي پره استان گيلان در عملكرد اقتصادي اين تعاونيها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت
مقاله تعاوني
مقاله اعضا
مقاله تعاونيهاي پره
مقاله عملكرد اقتصادي
مقاله استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي خداشهري حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعاونيها از نادر تشكلهاي مشاركتي هستند كه با استقبال نسبتا وسيع كشورهاي مختلف جهان روبه رو شده اند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بخش تعاون يكي از پايه هاي نظام اقتصادي كشور قلمداد گرديده و در اصل ۴۳ هم ضمن تاکيد بر انسان محوري اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعي، بر بخش تعاوني تاکيد ويژه اي شده است. يكي از مهمترين عوامل مؤثر در موفقيت تعاونيها و توسعه فعاليت آنها، همكاري و مشاركت اعضاي آن است. براين اساس تحقيق حاضر با هدف ارزيابي تاثير مشاركت صيادان عضو تعاونيهاي پره استان گيلان در عملكرد اقتصادي اين تعاونيها در سال ۱۳۸۶-۸۷ انجام شد. جامعه آماري تحقيق شامل ۲۶۱۰ نفر عضو از ميان ۴۰ تعاوني بوده كه با روش نمونه گيري تصادفي ساده و طبقه اي و با استفاده از فرمول شارپ و كوكران، ۴۰۷ نفر از بين ۱۴ تعاوني به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلي اندازه گيري داده ها، پرسشنامه است و در كنار آن به اسناد مالي تعاونيهاي نمونه هم استناد گرديد. اعتبار پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و نيز متخصصان موضوعي و پايايي آن از طريق آزمون آلفاي كرونباخ تاييد شد.
نتايج نشان مي دهد كه بين مشاركت و سن رابطه اي وجود ندارد، اما بين مشاركت و سواد، سابقه عضويت، مبلغ سهام، آگاهي از اصول و اركان تعاوني، رضايتمندي از مديريت تعاوني، شركت در كارگاهها و كلاسهاي آموزشي – ترويجي و مجامع عمومي و نهايتا بين عملكرد اقتصادي و مشاركت (از نظر اعضا و اسناد مالي) رابطه وجود دارد. از ميان اين متغيرها شركت در كارگاهها و كلاسهاي آموزشي – ترويجي بيشترين رابطه را با مشاركت داشته اند به طوري كه مقدار ضريب همبستگي در اين مورد در حد متوسط (r=0.47) و در بقيه موارد در حد ضعيف (r<0.30) بوده است. همچنين مقدار ضريب همبستگي در كليه موارد به جز در مورد سن و سابقه عضويت، مثبت (رابطه مستقيم) به دست آمد.