مقاله تاثير مشاوره بر علايم مرتبط با سندرم قبل از قاعدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره بر علايم مرتبط با سندرم قبل از قاعدگي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره
مقاله قاعدگي
مقاله علايم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمحمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدعلي‌ يي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم قبل از قاعدگي (PMS) اختلال شايع جسماني – رواني مي باشد که در حدود ۴۰% از زنان را به درجات متفاوتي تحت تاثير قرار مي دهد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان تاثير مشاوره بر علايم مرتبط با PMS در نوجوانان بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني تصادفي است. جامعه مورد مطالعه را دختران دانش آموز پايه دوم دبيرستان هاي منطقه ۱۷ آموزش و پرورش تهران در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ با تشخيص قطعي PMS تشكيل مي دهند. نمونه مورد مطالعه ۱۲۳ نفر (۶۲ نفر گروه آزمون و ۶۱ نفر گروه شاهد) بوده است. مداخله به صورت ۳ جلسه مشاوره گروهي با محتواي: مفاهيم مربوط به قاعدگي وPMS ، ابعاد مختلف شيوه زندگي (رژيم غذايي و فعاليت هاي بدني) و مهارت هاي کنترل استرس انجام يافت. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، فرم تشخيص موقت و ثبت روزانه علايم PMS و پرسشنامه SCL-90-R بوده است. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي در نرم افزار SPSS v.11.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: گروه آزمون و شاهد در ابتداي مطالعه از نظر متغيرهاي مورد بررسي اختلاف معناداري نداشته و همگن بودند. در انتهاي مطالعه ميانگين شدت کلي PMS و علايم جسماني (p<0.001)، اضطراب، حساسيت در روابط بين فردي و پرخاشگري (p<0.05)، در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد کاهش معناداري داشته است. در مورد افسردگي تفاوت معناداري بين ميانگين شدت در گروه آزمون و شاهد در انتهاي مطالعه ديده نشد (p=0.11).
نتيجه گيري: به دنبال انجام مشاوره گروهي شدت کليPMS ، علايم جسماني، اضطراب، حساسيت در روابط بين فردي و پرخاشگري مرتبط با سندرم قبل از قاعدگي به طور معناداري کاهش يافت و تنها در بعد افسردگي کاهش معناداري ديده نشد. بنابراين مي توان مشاوره گروهي انجام يافته در اين پژوهش را به عنوان روش درماني موثر توصيه نمود.