مقاله تاثير مشاوره بر ميزان اضطراب پس از زايمان تروماتيک در خانم هاي نخست زا: يک کارآزمايي باليني تصادفي يک سوکور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره بر ميزان اضطراب پس از زايمان تروماتيک در خانم هاي نخست زا: يک کارآزمايي باليني تصادفي يک سوکور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان تروماتيک
مقاله اضطراب
مقاله مشاوره مامايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: لميعيان مي نور
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت اله زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تجربه زايماني تروماتيک مي تواند مادر را در خطر ايجاد اختلالات پس از زايمان، از جمله اضطراب قرار دهد. هدف پ‍‍ژوهش حاضر تعيين تاثير مشاوره برنامه اي بر ميزان اضطراب پس از زايمان تروماتيک در زنان نخست زا است.
روش ها: در يک کارآزمايي باليني تصادفي،۱۸۰ مادري که برحسب معيار DSM-IV، زايمان تروماتيک را تجربه کردند، به روش تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه ۹۰ نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله توسط ماما، مشاوره تحت برنامه دريافت نمود اما گروه کنترل تنها تحت مراقبت هاي معمول بود. هر دو گروه ۶- ۴ هفته و سه ماه بعد، مورد پيگيري قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي و استنباطي انجام گرديد.
يافته ها: واحدهاي پژوهش در هر دو گروه از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي، عوارض بارداري و سطح حمايت اجتماعي همگن بودند. به لحاظ ميانگين نمره اضطراب، افسردگي و استرس قبل از مداخله، تفاوت آماري معناداري با هم نداشتند (
P>0.05). پس از مداخله و در پيگيري دونوبته، بين ميانگين نمرات اضطراب ۶-۴ هفته پس از زايمان (P<0.001) و ۳ ماه پس از زايمان (P<0.001) دو گروه مورد بررسي، تفاوت آماري معناداري مشاهده شد.
نتيجه گيري: اجراي مشاوره برنامه اي توسط ماما مي تواند اثرات قابل توجهي بر کاهش ميزان اضطراب زنان پس از زايمان تروماتيک داشته باشد.