مقاله تاثير مشاوره تلفني بر كيفيت زندگي زنان در دوره نفاس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره تلفني بر كيفيت زندگي زنان در دوره نفاس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره تلفني
مقاله كيفيت زندگي
مقاله دوره نفاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاكبازان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: گليان تهراني شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبردوست راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حاملگي و نفاس با تغييرات مهمي در کيفيت زندگي زنان همراه مي باشد. از جمله ابزارهاي ارتقاي کيفيت زندگي مشاوره است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير مشاوره تلفني بر کيفيت زندگي زنان در دوره نفاس طبيعي انجام گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي است که در بيمارستان رازي شهرستان مرند در سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است. تعداد ۲۶۰ زن پس از زايمان طبيعي که داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند، به طور تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. گروه آزمون (۱۳۰ نفر) علاوه بر مراقبت هاي معمول دوره نفاس، هفته اول دو بار، هفته دوم تا ششم يک بار در هفته مشاوره تلفني به مدت ۲۰ دقيقه دريافت نمودند. همچنين جهت پاسخگويي به نيازهاي پيش بيني نشده مادران، آنان به صورت ۲۴ ساعته امکان برقراري تماس تلفني با مشاور را داشتند. گروه شاهد (۱۳۰ نفر) فقط مراقبت هاي معمول دوره نفاس را دريافت مي کردند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل برگه ثبت اطلاعات جمعيت شناختي، فرم ثبت مشكلات دوره نفاس و پرسشنامه فرم کوتاه کيفيت زندگي (SF-36) بود که در روز اول و چهل و دو روز پس از زايمان توسط پرسشگر آموزش ديده و از طريق مصاحبه حضوري تکميل گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون کاي دو و تي تست) و نرم افزار SPSS v.13 استفاده شد.
يافته ها: بر اساس يافته ها، روز اول پس از زايمان کيفيت زندگي زنان در ابعاد جسمي و رواني در دو گروه آزمون و شاهد اختلاف آماري معناداري نداشت که نشان دهنده همگن بودن دو گروه مي باشد. اما شش هفته پس از زايمان زنان گروه آزمون، کيفيت زندگي بالاتري نسبت به گروه شاهد داشتند و در ابعاد جسمي (p<0.001) و رواني (p<0.001) بين دو گروه اختلاف آماري معناداري مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش به نظر مي رسد ارايه مشاوره تلفني توسط ماما بتواند بر بهبود کيفيت زندگي زنان در دوره نفاس موثر باشد. انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه توصيه مي شود.