مقاله تاثير مشاوره زناشويي مبتني بر اميد، بخشش و تركيبي از اين دو بر ميزان تحريف هاي شناختي بين فردي زوج هاي متقاضي طلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره زناشويي مبتني بر اميد، بخشش و تركيبي از اين دو بر ميزان تحريف هاي شناختي بين فردي زوج هاي متقاضي طلاق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريف شناسي
مقاله مشاوره
مقاله اميد
مقاله بخشش
مقاله طلاق
مقاله تعارض زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: طلاق و تعارض دو فرايند همپوش هستند و زوجين متناسب با سطح و ميزان تعارضي كه تجربه مي كنند، اقدام به طلاق مي نمايند. هدف اين تحقيق، تعيين تاثير مداخلات مبتني بر اميد، بخشش و تركيبي بر ميزان تحريف هاي شناختي بين فردي بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماري آن از ۴۴۰ زوج ارجاعي به مركز مداخله در بحران شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷ تشکيل شده بود كه از اين ميان تعداد۶۰ زوج به صورت تصادفي ساده در چهار گروه اميد، بخشش، تركيبي و شاهد جايگزين شدند. اجراي مطالعه به صورت دو سركور و ابزار تحقيق، پرسش نامه تحريف هاي شناختي بين فردي حمامچي و بيوك اوزترك بود كه پايايي كلي آن ۷۸/۰ به دست آمد. با در نظر گرفتن زوج به عنوان واحد مطالعه، داده ها با روش هاي آماري آزمون Kruskal wallis، Mann Whitney’s U و Wilcoxon مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. همچنين واحد مطالعه و واحد تحليل زوج بود.
يافته ها: تحليل و مقايسه اطلاعات به دست آمده از اين مطالعه نشان داد كه به طور كلي مداخلات اميد محور و ترکيبي در مقايسه با گروه شاهد بر توقعات بين فردي غير واقع بينانه و به طور کلي تحريف هاي شناختي بين فردي زوجين موثر بودند (P<0.05). همچنين بين نمرات پس آزمون و پيش آزمون زوج هاي گروه هاي مداخله تفاوت معني دار مشاهده شد.