مقاله تاثير مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس بر فرسودگي شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس بر فرسودگي شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره شغلي
مقاله شغلي
مقاله فرسودگي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احياکننده منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش «بررسي اثربخشي مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس بر فرسودگي شغلي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان» بود. طرح تحقيق از نوع شبه آزمايشي و جامعه آماري شامل کليه کارکنان مرد دانشگاه (۱۵۷ نفر) در سال ۱۳۸۷ بود، براي انجام پژوهش ۴۰ نفر از کارکنان مرد که در پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش نمره بالاتر از صدک پنجاه را کسب کرده بودند، به طور تصادفي طبقه اي انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (۲۰ نفر) و گواه (۲۰ نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايش هشت جلسه ۹۰ دقيقه اي در جلسات مشاوره گروهي شرکت کردند. جلسات مشاوره گروهي شغلي بر اساس نظريه سازگاري ديويس اداره مي شد. پس از اتمام جلسات، جلسه پيگيري (يک ماه بعد) انجام شد. براي تحليل داده ها از آزمون t گروههاي مستقل، تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) استفاده شد. در سطح P<0.05 نتايج نشان دادند كه مشاوره شغلي به شيوه ديويس بر کاهش فرسودگي شغلي کارکنان موثر بوده است. همچنين يافته ها اثربخشي اين شيوه بر کاهش خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و کاهش نداشتن موفقيت فردي کارکنان در دو مرحله پس آزمون و پيگيري را نيز تاييد نموده اند (P<0.05).