مقاله تاثير مشاوره فردي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره فردي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره فردي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سکته قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقيان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نجار لادن
جناب آقای / سرکار خانم: اكابري آرش
جناب آقای / سرکار خانم: شگرف نخعي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري ها از جمله مهم ترين عوامل موثر بر کيفيت زندگي هر فرد مي باشند. از جمله مداخلات در چنين مواردي، مشاوره مي باشد که يکي از روشهاي مناسب جهت بهبود کيفيت زندگي در بيماري هاي مزمن همچون سکته قلبي مي باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير مشاوره فردي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سکته قلبي انجام گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک پژوهش نيمه تجربي است که بر روي ۵۶ بيمار مبتلا به انفارکتوس ميوکارد مراجعه کننده به بيمارستان واسعي سبزوار انجام گرديد که به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شده بودند. بيماران به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شده و از نظر سن، جنس، سطح تحصيلات و سابقه ابتلا به سکته قلبي همسان سازي گرديدند. چهار جلسه مشاوره يک ساعته به صورت يک روز در ميان در سه حيطه جسمي، رواني و اجتماعي براي گروه مداخله برگزار گرديد. براي گروه کنترل مداخله اي صورت نگرفت. کيفيت زندگي در دو گروه يک ماه بعد توسط پرسشنامه QOL-SF36 مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۵/۱۱ و روش هاي آماري مانند مجذور کاي و تي مستقل تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: بر اساس يافته هاي پژوهش، ميانگين شاخص کيفيت زندگي گروه مداخله در بعد فعاليت اجتماعي افزايش يافته بود (۷۴/۱۸±۶۷/۵۲)؛ ۸/۸۰ درصد افراد وضعيت سلامت عمومي خود را در حد متوسط بيان نموده و ۶۰/۸۶ درصد احساس بهتري داشته و کمتر دچار اضطراب و يا افسردگي بودند. نتايج آزمون مجذور کاي نشان داد با وجود مشاهده تفاوت در ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي کيفيت زندگي، اين اختلاف جز در بعد سلامت رواني (p=004) معنادار نمي باشد. آزمون مجذور کاي نشان داد که نمره کيفيت زندگي در دو گروه مداخله و کنترل پس از مشاوره تفاوت آماري معناداري ندارد (p=0.99).
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که مشاوره فردي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد تاثيري ندارد.