مقاله تاثير مشاوره گروهي به شيوه راه حل محور بر كاهش استرس شغلي كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره گروهي به شيوه راه حل محور بر كاهش استرس شغلي كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله درمان راه حل محور
مقاله مشاوره گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برنده نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير مشاوره گروهي به شيوه راه حل محور بر كاهش استرس شغلي كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي است. جامعه مورد مطالعه شامل كليه كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي در سال ۱۳۸۸ بود. حجم نمونه مورد مطالعه ۲۴ نفر بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استرس شغلي فيليپ ال رايس (۱۹۹۲) كه داراي ۵۷ سوال ۵ گزينه اي در سه مولفه (روابط بين فردي، علايم جسماني و علايق شغلي) مي باشد، استفاده شد. اعضاي گروه آزمايش در هشت جلسه مشاوره گروهي به شيوه راه حل محور شركت نمودند. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون t گروه هاي مستقل، آزمون t گروه هاي همبسته و آزمون تحليل كوواريانس) استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه مشاوره گروهي به شيوه راه حل محور به ميزان متوسطي استرس شغلي كاركنان (زن) را كاهش داده است، همچنين مشاوره گروهي به شيوه راه حل محور بر كاهش استرس روابط بين فردي، علايم جسماني استرس شغلي و استرس علايق شغلي موثر بوده است و در نهايت مشاوره گروهي به شيوه راه حل محور بر كاهش استرس شغلي كاركنان (زن) در طول زمان از پايداري مناسبي نيز برخوردار مي باشد.