مقاله تاثير مشاوره گروهي شناختي بر ميزان اضطراب و افسردگي سالمندان زن مقيم آسايشگاه در شهرستان سبزوار در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره گروهي شناختي بر ميزان اضطراب و افسردگي سالمندان زن مقيم آسايشگاه در شهرستان سبزوار در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره گروهي شناختي
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله سالمندان زن مقيم آسايشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش كنش ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهيم تقي
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلي اين پژوهش تعيين تاثير مشاوره گروهي شناختي بر ميزان اضطراب و افسردگي سالمندان زن مقيم آسايشگاه سالمندان است.
روش بررسي: طرح اين پژوهش آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماري در اين تحقيق کليه سالمندان ساکن آسايشگاه مادر در شهرستان سبزوار بودند. روش نمونه گيري در اين تحقيق تصادفي ساده بود. ابتدا پرسشنامه سلامت عمومي اجرا شد و کساني که در عامل هاي اضطراب و افسردگي نمره بالاتر از ۶ کسب کردند شناسايي شده و تعداد ۳۰ نفر از آنها به طور تصادفي انتخاب شدند. سپس اين تعداد در دو گروه ۱۵ نفري (گروه آزمايش و گروه گواه) به طور تصادفي جايگزين شدند.
يافته ها: تحليل نتايج با استفاده از آزمون آماري تحليل کواريانس انجام شد که نشان داد مشاوره گروهي شناختي به طور معناداري منجر به کاهش افسردگي و کاهش اضطراب شد.
نتيجه گيري: روش مشاوره گروهي شناختي در کاهش اضطراب و افسردگي تاثير مثبت دارد و با برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي کارکنان و پرستاران مراکز نگهداري سالمندان مي توان از اين روش به عنوان درمان کمکي در کنار درمان دارويي استفاده کرد.