مقاله تاثير مشاوره گروهي مبتني بر واقعيت درماني بر بحران هويت در دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۳۰ تا ۴۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره گروهي مبتني بر واقعيت درماني بر بحران هويت در دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران هويت
مقاله دانش آموزان
مقاله مشاوره
مقاله واقعيت درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكيا ليدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پزوهش حاضر جهت بررسي تاثير شيوه واقعيت درماني گروهي بر بحران هويت در دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي ۴۱۸ نفر از دانش آموزان پايه سوم راهنمايي که در سال ۱۳۸۶-۷ در شهر خرم آباد تحصيل مي کردند به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و پرسش نامه هويت شخصي را به عنوان پيش آزمون تکميل کردند. سپس ۳۲ نفر که نمرات بالاتري را کسب کردند انتخاب و به طور تصادفي به ۲ گروه تقسيم شدند. ۱۶ نفر گروه آزمون را تشکيل داده و ۱۰ جلسه مشاوره گروهي مبتني بر واقعيت درماني دريافت نمودند. گروه شاهد شامل ۱۶ دانش آموز بود که هيچ گونه مداخله اي را تجربه نکردند. نهايتا گروه هاي آزمون و شاهد بار ديگر آزمون هويت شخصي را به عنوان پس آزمون تکميل نمودند. شاخص هاي توصيفي، رگرسيون چندمتغيره و تحليل کوواريانس جهت تحليل داده ها استفاده شدند.
يافته ها: ميانگين نمره هويت شخصي دانش آموزان ۱۲٫۶۵±۷٫۴۳ بود و ۷۲ نفر بحران هويت زباد داشتند. رگرسيون چندمتغيره نشان داد که مشاوره گروهي با رويکرد واقعيت درماني به طور معني داري مي تواند بحران هويت را در دانش آموزان تخفيف دهد (P<0.05). با اين وجود دختران و پسران از لحاظ ميزان اثربخشي اين روش تفاوت معني داري نداشتند (P>0.05).
نتيجه گيري: روش مشاهده گروهي مبتني بر واقعيت درماني در درمان بحران هويت در نوجوانان، صرف نظر از تفاوت هاي جنسيتي آنان توصيه مي شود.