مقاله تاثير مصاحبه انگيزشي بر تغييرات سبك زندگي مراجعان مبتلا به پرفشاري خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مصاحبه انگيزشي بر تغييرات سبك زندگي مراجعان مبتلا به پرفشاري خون
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصاحبه انگيزشي
مقاله پرفشاري خون
مقاله سبک زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويديان علي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: پورشريفي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پرفشاري خون مهم ترين عامل قابل اصلاح بيماري هاي قلبي عروقي است و مصاحبه انگيزشي مداخله اي، نويدبخش براي ترغيب رفتار بهداشتي مثبت در حوزه تغيير رفتار بهداشتي است. اين مطالعه به منظور تعيين اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر سبك زندگي افراد مبتلا به پرفشاري خون انجام شد.
روش كار: پژوهش حاضر يك مطالعه تجربي است. و از طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل و در زمان هاي مختلف بر روي ۶۱ بيمار مراجعه كننده با فشار خون سيستول بين ۱۲۵ تا ۱۶۰ ميلي متر جيوه در قالب طرح غربالگري ديابت و سندرم متابوليك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۸۸-۸۷ اجرا شده است. مراجعان از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (۲۸ نفر) و كنترل (۳۳) جايگزين شدند. مداخله شامل پنج جلسه مصاحبه انگيزشي گروهي، به همراه آموزش رايج سبك زندگي به گروه آزمايش ارايه شد. داده هاي بدست آمده از طريق پرسشنامه عادات غذايي، به فاصله زماني ۸ و ۱۶ هفته پس از اتمام مداخله، با استفاده از آزمون هاي آماري آناليزكوواريانس يك متغبره و t وابسته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: پس از مداخله به طور معني داري ميانگين مصرف روغن اشباع نشده و گوشت سفيد (P=0.005)، سبزيجات (P=0.01)، وزن (P=0.006)، لبنيات (P=0.0001)، نمك (P=0.0001)، فعاليت فيزيكي (P=0.0001) در گروه آزمايش، نسبت به گروه كنترل بيشتر بود. مقايسه ميانگين ها در مرحله پيگيري ۱۶ هفته اي نشان داد برخي تفاوت هاي ايجاد شده به دنبال مصاحبه انگيزشي، مانند مصرف سبزي، لبنيات و نمك همچنان تداوم داشت.
نتيجه گيري: افزودن مصاحبه انگيزشي به آموزش هاي معمول سبك زندگي سالم در كنترل و پيشگيري پرفشاري خون، روشي موثر در جهت بهبود سبك زندگي و نهايتا كاهش عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي از جمله پرفشاري خون است.