مقاله تاثير مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصاحبه انگيزشي
مقاله خودکارآمدي
مقاله سبک زندگي
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويديان علي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: پورشريفي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه به منظور تعيين اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن در مردان انجام شد.
روش: پژوهش حاضر مطالعه اي تجربي با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل است كه در زمان هاي مختلف روي ۴۰ نفر با مشكل اضافه وزن و چاقي (نمايه توده بدني بيش از ۲۵) در شركت پلي آكريل شهر اصفهان در سال ۸۸-۱۳۸۷ اجرا شد. افراد از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (۲۰ نفر) و كنترل (۲۰ نفر) قرار گرفتند. مداخله شامل پنج جلسه مصاحبه انگيزشي گروهي، به همراه برنامه كنترل وزن به گروه آزمايش ارايه شد. داده هاي به دست آمده از طريق پرسش نامه كارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن، با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز كوواريانس و T وابسته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نمره گروه دريافت كننده مصاحبه انگيزشي نسبت به گروه كنترل، در مقياس خودكارآمدي كلي سبك زندگي مربوط به وزن (P=0.0001) و همه خرده مقياس هاي آن شامل دسترسي به مواد غذايي (P=0.0001)، فشارهاي اجتماعي (P=0.0001)، ناراحتي جسماني (P=0.006)، هيجانات منفي (P=0.002) و فعاليت هاي مثبت و سرگرم كننده (P=0.0001)، به طور معني داري بيشتر بود.
نتيجه گيري: افزودن مصاحبه انگيزشي به برنامه هاي كنترل وزن معمول مي تواند خودكارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن را به عنوان شاخص پيش بيني كننده كاهش وزن، افزايش دهد.