مقاله تاثير مصاحبه انگيزشي بر فشار خون مراجعان مبتلا به پرفشاري خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مصاحبه انگيزشي بر فشار خون مراجعان مبتلا به پرفشاري خون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصاحبه انگيزشي گروهي
مقاله پرفشاري خون
مقاله سبک زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويديان علي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: پورشريفي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: پرفشاري خون مهم ترين عامل قابل اصلاح بيماري هاي قلبي – عروقي است. اين مطالعه به منظور تعيين اثربخشي مصاحبه انگيزشي گروهي بر ميزان فشار خون افراد مبتلا به پرفشاري خون انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي، پژوهشي با طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل بود كه در زمان هاي مختلف روي ۶۱ مراجع با فشار خون سيستولي بين ۱۲۵ تا ۱۶۰ ميلي متر جيوه در قالب طرح غربالگري ديابت و سندروم متابوليك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۸۸-۱۳۸۷ اجرا شد. ۸۰ مراجعه كننده از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (۴۰ نفر) و كنترل (۴۰ نفر) قرار گرفتند. مداخله اي شامل پنج جلسه مصاحبه انگيزشي گروهي، به همراه آموزش رايج سبك زندگي به گروه آزمايش ارايه شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز كوواريانس و T وابسته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين فشار خون سيستولي (P=0.01) و دياستولي  (P=0.05)به طور معني داري پس از مداخله در گروه آزمايش، نسبت به گروه كنترل پايين تر بود. با وجود اين كه تفاوت معني داري در فشار خون سيستولي در مرحله پيگيري وجود نداشت، تاثير مصاحبه انگيزشي بر فشار خون دياستولي همچنان پايدار گزارش گرديد.
نتيجه گيري: افزودن مصاحبه انگيزشي به آموزش هاي معمول سبك زندگي سالم در كنترل و پيشگيري پرفشاري خون، روشي موثر در كاهش فشار خون و در نهايت، كاهش عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي – عروقي است.