مقاله تاثير مصاحبه انگيزشي بر کاهش وزن افراد چاق يا داراي اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مصاحبه انگيزشي بر کاهش وزن افراد چاق يا داراي اضافه وزن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصاحبه انگيزشي
مقاله وزن
مقاله نمايه توده بدن
مقاله چاقي
مقاله اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويديان علي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: پورشريفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دهكردي سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به دليل عدم رضايت و موفقيت مورد انتظار از برنامه هاي کاهش وزن، يافتن رويکردهايي مانند مصاحبه انگيزشي که بتواند اثربخشي درمان هاي معمول را افزايش دهد، ضروري است. اين مطالعه به منظور تعيين اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر کاهش وزن افراد چاق يا داراي اضافه وزن انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي بود و با طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه شاهد و در زمان هاي مختلف روي ۴۰ فرد چاق يا داراي اضافه وزن ( نمايه توده بدن بيش از ۲۵) در شرکت پلي آکريل اصفهان در سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ اجرا شد. افراد از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايش (۲۰ نفر) و شاهد (۲۰ نفر) تقسيم شدند. مداخله شامل پنج جلسه مصاحبه انگيزشي گروهي، به همراه برنامه کنترل وزن به گروه آزمايش ارايه شد. داده هاي به دست آمده از طريق اندازه گيري قد و وزن، با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز کوواريانس و t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها : در گروه آزمايش (دريافت کننده مصاحبه انگيزشي) نسبت به گروه شاهد، کاهش وزن (P=0.001) و کاهش نمايه توده بدن (P=0.0001) پس از مداخله، بيشتر بود. گرچه با گذشت زمان، تاثير معني دار مصاحبه انگيزشي کمي کاهش يافت، ولي همچنان ميزان کاهش وزن در گروه دريافت کننده مصاحبه انگيزشي بيشتر بود.
نتيجه گيري: افزودن مصاحبه انگيزشي به برنامه هاي کنترل وزن معمول مي تواند به کاهش وزن و نمايه توده بدن در افراد چاق يا داراي اضافه وزن منجر شود.