مقاله تاثير مصرف انفرادي و اختلاط سموم پهن برگ کش و باريک برگ کش جديد و قديم بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم رقم چمران در منطقه اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف انفرادي و اختلاط سموم پهن برگ کش و باريک برگ کش جديد و قديم بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم رقم چمران در منطقه اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باريک برگ کش
مقاله پهن برگ کش
مقاله اختلاط سموم
مقاله عملکرد گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آريان نيا ناظر
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت قلي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: طبيب محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه سموم جديد باريک برگ کش و پهن برگ کش با سموم قديمي و بررسي تاثير آن ها بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم رقم چمران آزمايشي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار و هفده تيمار در سال ۸۹-۱۳۸۸ در شهرستان اهواز اجرا گرديد. تيمارها عبارت بودند از سه باريک برگ کش (تاپيک، آکسيال و تراکسوز) و سه پهن برگ کش (گرانستار، ديالون سوپر و لينتور) و اختلاط آن ها، شاهد با وجين و يک شاهد بدون وجين. نتايج نشان داد که عملکرد بيولوژيکي، اقتصادي، شاخص برداشت و اجزاي عملکرد (تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبلچه) به جزء وزن هزار دانه به طور بسيار معني داري تحت تاثير تيمارها قرار گرفتند. براي تمام صفات به جزء تعداد دانه در سنبلچه به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار به تيمار وجين و بدون وجين تعلق داشت. مقايسه ميانگين ها نشان داد که سموم جديد و اختلاط آن ها در مقايسه با سموم قديمي براي اغلب صفات کارايي بهتري در کنترل علف هاي هرز داشتند. تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد سنبلچه در سنبله بيشترين تاثير را بر عملکرد اقتصادي داشتند. به نظر مي رسد که کاهش کارايي سموم قديمي (تاپيک و گرانستار) همچنين اختلاط آن ها با يکديگر و ديگر علف کش ها، به علت افزايش مقاومت علف هاي هرز در اثر مصرف متمادي اين سموم باشد.