مقاله تاثير مصرف تري سيکلازول (بيم) بر کاهش خسارت غرقابي در گياهچه هاي کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف تري سيکلازول (بيم) بر کاهش خسارت غرقابي در گياهچه هاي کلزا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تري سيکلازول
مقاله غرقابي
مقاله ريشه
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليخاني فرد حديثه
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مصرف تري سيکلازول (بيم) بر کاهش خسارت غرقابي در گياهچه هاي کلزا، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ با ۴ تيمار (شاهد، غرقابي، تري سيکلازول + غرقابي و تري سيکلازول) در ۳ تکرار به اجرا گذاشته شد. گياهچه هاي کلزا بعد از مرحله ۳ برگي با محلول تري سيکلازول ۷۵ درصد محلول پاشي شدند. اعمال تنش غرقابي (در مرحله ۵ برگي به مدت ۲۱ روز)، منجر به کاهش درصد بوته هاي سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، ميزان کلروفيل، وزن خشک کل و نسبت ريشه به شاخساره، در گياهچه هاي تيمار شده نسبت به شاهد شد. محلول پاشي تري سيکلازول باعث افزايش سطح برگ ها، ميزان کلروفيل و وزن خشک کل (به ترتيب ۳۸/۱، ۱۱/۷ و ۹/۲۸ درصد) و کاهش ارتفاع بوته (۹/۱۲ درصد)، نسبت به شاهد بدون غرقابي شد. محلول پاشي تري سيکلازول، خسارت غرقابي را در گياهچه هاي کلزا به ميزان قابل توجهي کاهش داد و درصد بوته هاي سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، ميزان کلروفيل، وزن خشک کل و نسبت ريشه به شاخساره را به ترتيب ۲/۲۱، ۹/۳۸، ۵/۱۷، ۵/۳۱، ۶۰ و ۲/۲۷ درصد نسبت به گياهچه هايي که بدون محلول پاشي تحت تنش غرقابي قرار گرفته بودند، افزايش داد. درصد بوته هاي سالم، تعداد برگ هاي خشک در هر گياهچه، وزن خشک کل، وزن شاخساره، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، سطح برگ، عرض بزرگ ترين برگ و ميزان کلروفيل در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري را نشان دادند. صفات ريشه اي اندازه گيري شده شامل طول ريشه (TL)، سطح ريشه (RA)، حجم ريشه (RV)، چگالي ريشه (RDW/RV) و صفات ريشه اي محاسباتي شامل نسبت وزن تر ريشه به حجم خاک (RMD)، نسبت طول ريشه به حجم خاک (RLD)، نسبت وزن خشک ريشه به حجم خاک (DRMD)، قطر ريشه (RD)، چگالي سطح ريشه (RSD) و ظرافت ريشه (RF)، تفاوت معني داري را در تيمارهاي مختلف نشان دادند. به نظر مي رسد که با مصرف تري سيکلازول قبل از وقوع تنش، مي توان خسارت ناشي از تنش غرقابي را در گياهچه هاي کلزا تا حدي کاهش داد.