مقاله تاثير مصرف حاد ال-کارنيتين بر نقطه شکست تهويه اي و عملکرد ورزشي طي فعاليت فزاينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف حاد ال-کارنيتين بر نقطه شکست تهويه اي و عملکرد ورزشي طي فعاليت فزاينده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله کارنيتين
مقاله آستانه بي هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نورشاهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مکمل هاي تغذيه اي شامل کربوهيدراتها، پروتئينها، ويتامينها و مواد معدني در حد مجاز توصيه شده به طور گسترده اي در زمينه هاي ورزشي گوناگون بعنوان منبع کمکي مورد استفاده قرار مي گيرند. در ميان مواد مصرف شده، ال-کارنيتين (ال-تري متيل ۳- هيدروکسي آمينو بوتانوآت) به عنوان مکمل نيروزا به وسيله ورزشکاران مصرف مي شود زيرا در انتقال اسيدهاي چرب به درون ميتوکندري نقش ايفا مي کند. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير مصرف حاد ال-کارنيتين بر نقطه شکست تهويه اي و عملکرد ورزشي طي فعاليت فزاينده بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق به صورت کار آزمايي باليني دوسوکور و متقاطع انجام شد. ۱۲ نفر از دانشجويان پسر رشته تربيت بدني با ميانگين سني (۰٫۶۴±۲۱٫۷۵) سال و ميانگين شاخص توده بدني (۰٫۹۴±۲۳٫۷۰) کيلوگرم بر مترمربع به طور تصادفي در اين تحقيق شرکت کردند. آزمودني ها به صورت تصادفي به دو گروه مکمل (n=6) و دارونما (n=6) تقسيم شدند. نود دقيقه قبل از اجراي پروتکل تعديل يافته کانکاني به گروه مکمل ۲ گرم ال-کارنيتين به شکل قرص در ۲۰۰ ميلي ليتر آب همراه با ۶ قطره آبليمو و به گروه دارونما فقط ۲۰۰ ميلي ليتر محلول آبليمو تجويز شد از دستگاه گاز آناليزور براي جمع آوري داده هاي مربوط به گازهاي تنفسي آزمودنيها حين اجراي آزمون کانکاني تعديل شده استفاده شد. براي بررسي تغييرات و تحليل داده ها از آزمون آناليز واريانس يک طرفه با اندازه گيري تکراري استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که مسافت طي شده تا آستانه بي هوازي در گروه مکمل ال-کارنيتين (۱۵۵±۲۹۸۰ متر) در مقايسه با گروه دارونما (۵۱±۲۳۳۱ متر) افزايش معني داري (p=0.000) داشت. ميزان سرعت در نقطه شکست تهويه اي در گروه مکمل (۱۳٫۴ کيلومتر در ساعت) و گروه دارونما (۱۳٫۲۵ کيلومتر در ساعت) تفاوت معني داري(p=0.921)  را نشان نداد.
استنتاج: نتايج اين پژوهش نشان داد که مصرف ال-کارنيتين ۹۰ دقيقه قبل از فعاليت باعث بهبود عملکرد ورزشي شد، عليرغم اينکه بر نقطه شکست تهويه اي به عنوان يکي از شاخص هاي سيستم بي هوازي تاثيري نداشت.