مقاله تاثير مصرف خاکي و محلول پاشي آهن بر روي برخي از خصوصيات كيفي دانه گياه بادام زميني (.Arachis hypogeae L) در خاك قليايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در زيست شناسي گياهي از صفحه 37 تا 50 منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف خاکي و محلول پاشي آهن بر روي برخي از خصوصيات كيفي دانه گياه بادام زميني (.Arachis hypogeae L) در خاك قليايي
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله بادام زميني
مقاله روغن
مقاله پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پنج تن دوست محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سروش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: قناتي فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر محلول پاشي و مصرف خاکي آهن [سكوسترين [(Fe-EDDHA) 138 بر روي برخي از خصوصيات كيفي دانه بادام زميني رقم North Carolina 2 دو آزمايش در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در بندر كياشهر استان گيلان اجرايي شد. در هر آزمايش چهار سطح از آهن استفاده گرديد. در آزمايش اول تيمارهاي محلول پاشي در پنج سطح (0، 1، 2، 3 و 4 گرم آهن در يک ليتر آب) در مراحل شاخه دهي و گلدهي و در آزمايش دوم تيمارهاي خاکي نيز در پنج سطح (0، 5، 10، 15 و 20 کيلوگرم آهن در هکتار) فقط در زمان کاشت اعمال شدند. نتايج نشان داد كه بر اثر مصرف آهن به هر دو روش مقدار روغن كل دانه كاهش يافت، اما مقدار پروتئين كل دانه و مقدار عناصر ضروري، همچون آهن دوظرفيتي، آهن كل، نيتروژن، فسفر، پتاسيم و منيزيم دانه گياه بادام زميني را به طور معني داري افزايش داد. مصرف مقدار 4 گرم آهن در ليتر و 20 كيلوگرم آهن در هكتار به ترتيب در روش هاي محلول پاشي و خاكي نسبت به شاهد (عدم مصرف آهن) در هر دو روش بهترين اثر را بر افزايش عناصر ضروري دانه گياه بادام زميني داشتند، اما در مجموع بر اثر مصرف خاكي آهن غلظت عناصر تا حدود بيشتري نسبت به روش محلول پاشي افزايش يافت.