مقاله تاثير مصرف خوراكي مورفين بر تكوين هيپوكمپ در جنين موش صحرايي ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف خوراكي مورفين بر تكوين هيپوكمپ در جنين موش صحرايي ويستار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفين
مقاله هيپوكمپ
مقاله جنين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مقدم زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: در اين مطالعه تاثير مصرف خوراكي مورفين بر تكوين هيپوكمپ در جنين موش صحرايي نژاد ويستار در محدوده وزني ۳۰۰-۲۵۰ گرم بررسي شد.
مواد و روشها: به ۱۲ سر موش صحرايي نژاد ويستار باردار با محدوده وزني ۳۰۰-۲۵۰ گرم تا روز ۱۹ بارداري روزانه مقدار ۰٫۰۵ گرم مورفين به صورت محلول در آب خورانده شد. سپس موشهاي باردار جراحي و جنينها همراه با رحم بيرون آورده و در فرمالين %۱۰ به مدت ۶۰ روز تثبيت شدند. سپس طي مراحلي شامل پردازش، برش گيري و رنگ آميزي، نمونه هاي مطالعاتي تهيه و با استفاده از نرم افزار MOTIC و ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ضخامت لايه هاي خارجي، مياني و داخلي هيپوكمپ در گروه آزمايشي نسبت به گروه كنترل كاهش معني داري يافت. اين در حالي است تعداد سلولها در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل افزايش ولي اندازه آنها كاهش زيادي را نشان داد.
نتيجه گيري: مصرف مورفين ممكن است به تاخير در تكامل هيپوكمپ در جنين موش صحرايي منجر شود كه اين تاخير در افزايش تعداد سلولهاي اين ناحيه به لايه هاي مختلف آن و نيز كاهش قطر هر لايه ديده مي شود.