مقاله تاثير مصرف روغن حيواني کرمانشاهي بر چربي هاي سرم خون مردان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف روغن حيواني کرمانشاهي بر چربي هاي سرم خون مردان سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن کرمانشاهي
مقاله ليپيدهاي سرم
مقاله مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در روند تهيه روغن کرمانشاهي، تغييراتي در ترکيب آن به وجود مي آيد که پيش بيني مي شود پروفايل ليپيدي خون تحت تاثير قرار گيرد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير روغن کرمانشاهي بر پروفايل ليپيدي سرم خون مردان سالم مي باشد.
روش ها: در اين کارآزمايي، ۲۵ مرد سالم پس از يک دوره ده روزه شستشو که طي آن از مصرف روغن کرمانشاهي خودداري نموده و ميزان مصرف روزانه قبلي خود را با کره جايگزين مي کردند، فاکتورهاي ليپيدي (mg/dl) خون اندازه گيري شد. سپس به مدت يک ماه از ۳۰ گرم روغن کرمانشاهي در وعده نهار استفاده گرديد و از آن ها خواسته شد تا در وعده هاي ديگر از مصرف روغن کرمانشاهي خودداري و مقدار مصرف قبلي را با کره جايگزين کنند. پس از طي اين مدت، مجددا چربي هاي آنان اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي t زوجي و مستقل و با نرم افزار SPSS نسخه ۱۲، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: پس از ۳۰ روز مصرف روغن حيواني کرمانشاهي، ميانگين سطح کلسترول به ميزان ۰٫۵۲ و LDL کلسترول ۳٫۱۷ ميلي گرم در دسي ليتر افزايش يافتند، در حالي که سطوح تري گليسريد به ميزان ۵٫۰۸ و HDL کلسترول ۰٫۶۴ ميلي گرم در دسي ليتر کاهش يافتند، اما هيچ کدام از اين تغييرات معنادار نبود (p>0.05).
نتيجه گيري: جايگزيني ۳۰ گرم روغن حيواني کرمانشاهي با روغن هاي ديگر به مدت يک ماه تاثيري بر فاکتورهاي ليپيدي سرم خون مردان سالم ندارد.