مقاله تاثير مصرف روغن ماهي در تركيب با رژيم كم كالري بر ميزان كاهش وزن زنان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف روغن ماهي در تركيب با رژيم كم كالري بر ميزان كاهش وزن زنان چاق
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژيم كاهش وزن
مقاله روغن ماهي
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي مسعوده
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حليمه
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: جاناني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهريون مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه چاقي به عنوان يكي از مشكلات مهم عصر حاضر مطرح است و متخصصان در زمينه هاي مختلف مي كوشند تا بتوانند به روش هاي جديدي در درمان آن دست يابند. استفاده از مكمل ها در كنار رژيم هاي معمول كاهش وزن يكي از راه كارهاي مورد توجه مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي مكمل روغن ماهي در تركيب با رژيم كم كالري بر ميزان كاهش وزن زنان چاق، صورت گرفته است.
روش كار: در يك كار آزمايي باليني، ۴۰ زن چاق سالم (BMI>30) و غير يائسه ۱۸-۴۵ ساله از ميان زنان مراجعه كننده به كلينيك تغذيه طي سال هاي ۱۳۸۴-۸۵ به صورت تصادفي در دو گروه: رژيم كم كالري و رژيم كم كالري به همراه مكمل روغن ماهي قرار گرفتند و پس از ۸ هفته تغييرات وزن آنها در دو گروه مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي به دست آمده توسط آزمون هاي t مستقل و t زوجي و آزمون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تجزيه و تحليل نهايي بر روي ۳۲ نفر، ۱۵ نفر در گروه مداخله و ۱۷ نفر در گروه شاهد انجام گرفت. افراد در دو گروه مورد مطالعه از نظر سن، نمايه توده بدني، تحصيلات، وضعيت تاهل و اشتغال اختلاف معني داري نداشتند. ميانگين كاهش وزن در گروه شاهد در پايان مداخله ۴٫۳۳±۲٫۱۶ كيلوگرم و در گروه مداخله ۳٫۷۳±۱٫۶۲ كيلوگرم بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (P=0.404).
نتيجه گيري: اگرچه مصرف ۳ گرم روغن ماهي در روز در تركيب با رژيم كم كالري به مدت ۸ هفته تاثير مضاعفي نسبت به مصرف رژيم كم كالري به تنهايي بر ميزان كاهش وزن نشان نداد با اين حال ميزان تمايل به ادامه برنامه كاهش وزن تا رسيدن به وزن مطلوب در پايان مطالعه در گروه شاهد %۴۷ و در گروه مداخله %۸۷ بوده است كه مي تواند بيانگر اثرات مثبت رواني مصرف روغن ماهي در تداوم برنامه كاهش وزن باشد.