مقاله تاثير مصرف سيب لبناني بر پروفايل ليپيدي مردان مبتلا به چربي خون بالا و اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف سيب لبناني بر پروفايل ليپيدي مردان مبتلا به چربي خون بالا و اضافه وزن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب
مقاله هيپرليپيدمي
مقاله فيبر
مقاله پلي فنل
مقاله اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت جو الهام
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير مصرف سيب زرد لبناني بر پروفايل ليپيدي مردان هيپرليپيدمي و اضافه وزن انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي شاهددار در ۴۶ مرد داراي چربي خون بالا (كلسترول تام ۲۴۰-۲۰۰ و تري گليسريد ۳۵۰-۱۵۰ ميلي گرم بر دسي ليتر) ۵۰-۳۰ ساله كه به طور تصادفي به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند، انجام شد. گروه مداخله (۲۳ نفر) روزانه ۳۰۰ گرم سيب زرد لبناني به مدت ۸ هفته دريافت كردند. گروه شاهد (۲۳ نفر) رژيم غذايي معمول خود را داشتند. نمونه هاي خون دو گروه در شروع و بعد از ۸ هفته بررسي جمع آوري و مقادير تري گليسريد، كلسترول تام، LDL-C، HDL-C، VLDL، نسبت LDL/HDL،Lp(a) و Apo(B) سرم اندازه گيري شد. در شروع مطالعه، سطح تحصيلات و بعد خانوار بين دو گروه مقايسه شد. فعاليت فيزيكي و دريافت مواد غذايي نيز در شروع و پايان مطالعه مقايسه شدند. مقدار پلي فنل و فيبر تام سيب مصرفي نيز اندازه گيري شد.
يافته ها: مقدار پلي فنل و فيبر به ترتيب ۴۸۵ ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن سيب تازه و ۴٫۰۳ گرم به ازاي ۱۰۰ گرم سيب تازه محاسبه شد. در پايان هفته هشتم، در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد افزايش معني داري در ميانگين تغييرات غلظت TG و VLDL مشاهده شد، اما در ميانگين تغييرات غلظتTC ، LDL-C، HDL-C، نسبتLDL/HDL ، Lp(a) و  Apo(B) تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: دريافت سيب زرد لبناني ممكن است غلظت تري گليسيريد و VLDL سرم مردان مبتلا به هيپرليپيدمي را افزايش دهد. براي بررسي تاثير اين نوع سيب بر غلظتTC ، LDL-C، HDL-C، نسبتLDL/HDL ، Lp(a) و Apo(B) به مطالعه هاي بيشتري نياز است.