مقاله تاثير مصرف سيگار بر سلول هاي کشنده طبيعي (NK) خون محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۴۴۹ تا ۴۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف سيگار بر سلول هاي کشنده طبيعي (NK) خون محيطي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افراد سالم سيگاري
مقاله سلول هاي کشنده طبيعي (NK)
مقاله فلوسايتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتظامي كبري
جناب آقای / سرکار خانم: خوش چشمان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مصرف سيگار در ميزان شمارش سلول هاي سفيد خون (W.B.C) و سلول هاي کشنده طبيعي (NK) انسان و حيوانات تاثيرگذار مي باشد. سلول هاي کشنده طبيعي (NK) قسمتي از ايمني ذاتي و اولين خط دفاعي سيستم ايمني در مقابله با انواعي از تومورها و سلول هاي آلوده به ويروس مي باشد.
هدف از اين مطالعه بررسي اثر استفاده دايم از سيگار روي CD16+ + CD56+ سلول هاي کشنده طبيعي (NK) خون محيطي در جمعيت داوطلب سالم ايراني، در گروه هاي سني ۶۰-۱۸ سال مي باشد.
روش كار: جمعيت مورد مطالعه شامل ۳۵ مرد سيگاري که به طور دايم سيگار مصرف مي کردند و ۴۰ مرد غير سيگاري مي باشند. نمونه هاي خون محيطي لخته نشده توسط آنتي بادي هاي مونوکلونال ضد CD16+ + CD56+ سلول هاي NK رنگ آميزي و سپس نمونه ها توسط فلوسايتومتري جهت بروز و شمارش مارکرهاي ذکر شده بررسي و يافته ها با استفاده از نرم افزارSPSS  آناليز گرديد.
يافته ها: سيگاري ها به طور معني داري داراي ميزان کمتري از سلول هاي NK، CD16+ + CD56+ در مقايسه با افراد غير سيگاري که هرگز نکشيده بودند داشتند .(P£۰٫۰۰۱) همين طور سلول هاي NK در افراد سيگاري در گروه سني ۴۰-۱۸ سال و در مقايسه با افراد سيگاري گروه سني ۶۰-۴۱ کاهش داشتند .(P<0.001)
نتيجه گيري: ۱- مصرف سيگار با توجه به فعاليت سلول هاي NK، احتمالا در جوان ها بيشتر از سنين بالا موثر مي باشد.
۲- کمبود کمي سلول هاي NK در اين جمعيت کمک به افزايش ريسک بدخيمي ها و عفونت هاي ويروسي مي کند.