مقاله تاثير مصرف شير تخمير شده با بيفيدوباکتريوم آنگولاتوم بر عفونت ناشي از اشريشياکلي O157:H7  در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۸۰ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف شير تخمير شده با بيفيدوباکتريوم آنگولاتوم بر عفونت ناشي از اشريشياکلي O157:H7  در موش سوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله بيفيدوباکتريوم آنگولاتوم
مقاله تخمير پروبيوتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نهايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نخجواني ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: سويه O157:H7 اشريشياکلي عامل اسهال خوني و سندرم اورمي هموليتيک (Haemolytic uremic syndrome) شناخته شده است. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير مصرف شير تخمير شده با بيفيدوباکتريوم آنگولاتوم به عنوان يک پروبيوتيک پر مصرف بر عفونت ناشي از اشريشياکلي  O157:H7در موش هاي سوري بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تعداد ۴۵ موش سوري ۶ تا ۸ هفتگي ماده بطور تصادفي به ۵ گروه ۹ سري شامل گروه کنترل (A)، گروه آلوده (B)، گروه غير آلوده تغذيه شده با پروبيوتيک (C)، گروه پيش آلوده تغذيه شده با پروبيوتيک (D) و گروه پس آلوده تغذيه شده با پروبيوتيک (E) تقسيم شدند. به هر کدام از موش هاي گروه B, D, E تعداد ۱٫۵×۱۰۸CFU g-1 ازE.coli O157:H7  از طريق سوند داخل معدي خورانده شد. موشهاي گروه C به مدت ۱۴ روز، گروه D به مدت ۷ روز بعد از آلوده شدن و گروه E به مدت ۷ روز قبل از آلوده شدن روزانه ۰٫۵ ميلي ليتر شير تخمير شده با بيفيدوباکتريوم آنگولاتوم دريافت نمودند و در روزهاي قبل از آلوده شدن، ۳، ۵، ۷ و ۹ روز بعد از آلوده شدن تعداد سلول هاي E. coli O157:H7 در مدفوع موش ها با روش کشت مخلوط در محيط کشت سوربيتول مکانکي آگار و تاييد با آنتي سرم اختصاصي  E. coli O157 شمارش شدند.
يافته ها: در هيچ کدام از مراحل کشت از موش هاي گروه کنترل (A) و گروه غير آلوده تغذيه شده با پروبيوتيک (C)، باكتري زنده اشريشياکلي O157:H7 جدا نشد. بر اساس آزمون هاي آماري تفاوت معني داري بين ميانگين تعداد کل سلول هاي دفع شده در گروه [(۱۱٫۵۳±۲٫۸۱)×۱۰۵] B و (P<0.01) [(2.67±۰٫۵۶)×۱۰۵۱]CFU g-1 و نیز گروه [(۱۱٫۵۳±۲٫۸۱)×۱۰۵] B و [(۱٫۴۷±۰٫۵۷)×۱۰۵cfu g-1 مشاهده گردید (P<0.01).
نتيجه گيري: مصرف شير تخمير شده با بيفيدوباکتريوم آنگولاتوم در مسموميت با اشريشياکلي O157:H7، شدت و طول مدت بيماري را کاهش مي دهد.