مقاله تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كراتين بر عملكردهاي سرعتي و قدرت عضلاني كشتي گيران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كراتين بر عملكردهاي سرعتي و قدرت عضلاني كشتي گيران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكمل كراتين
مقاله كشتي گيران
مقاله عملكرد سرعتي
مقاله قدرت عضلاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي دوست قهفرخي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر با هدف مطالعه مصرف مكمل كراتين به عنوان يك كمك ارگوژنيكي، تاثير مصرف كوتاه مدت كراتين مونوهيدرات بر عملكردهاي سرعتي و قدرتي كشتي گيران بررسي شد. به اين منظور ۲۰ كشتي گير انتخاب و به دو گروه همگن ۱۰ نفره دارونما (گروه كنترل) و مصرف كننده مكمل كراتين (گروه تجربي) تقسيم شدند و در يك طرح دوسوكور، عملكرد آزمودني ها در دوهاي سرعتي، استقامت در سرعت هاي تناوبي، قدرت عضلاني در حركت اكستنشن زانو به فاصله ۷ روز (مصرف روزانه ۲۰ گرم كراتين مونوهيدرات در چهار وعده ۵ گرمي، توسط گروه تجربي و به همين مقدار دارونماي دكستروز توسط گروه كنترل) سنجيده شد. نتايج پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون آماري t همبسته (در هر گروه) و t مستقل (بين دو گروه) تجزيه و تحليل شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد مصرف كوتاه مدت كراتين عملكرد سرعتي كوتاه مدت (دوهاي ۲۰ و ۴۰ متر سرعت)، بلندمدت (۶۰ و ۱۰۰ متر سرعت) و مسافت طي شده در آزمون عملكرد استقامتي كشتي گيران در دوهاي سرعتي تناوبي (۳۰ دوي سرعت حداكثر ۵ ثانيه اي با ۱۰ ثانيه استراحت در بين آنها) و قدرت عضلاني در حركت۱-RM  اكستنشن زانو را به طور معني داري بهبود بخشيده است (P<0.05).