مقاله تاثير مصرف كود آلي و تقسيط نيتروژن بر عملكرد و اجزاي آن در برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف كود آلي و تقسيط نيتروژن بر عملكرد و اجزاي آن در برنج
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله نيتروژن
مقاله كود آلي
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلوحي آقافخر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدجليل
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از كودهاي آلي در راستاي بهبود خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و جبران خسارت هاي ناشي از  عمليات شله زني در زمين برنج توصيه شده است. پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر مصرف كود آلي (از نوع گاوي) و تقسيط نيتروژن ۲۰ عملکرد و برخي از خصوصيات برنج با هدف كاهش زيان هاي ناشي از شله زني و غرقابي خاك انجام گرفت. آزمايش به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار در سه سال متوالي (سال هاي ۷۷، ۷۸ و ۷۹) اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل شاهد (بدون كود آلي و نيتروژن)، كود آلي به ميزان ۱۶ تن در هكتار، كود آلي به ميزان ۳۲ تن در هكتار، كود نيتروژن به ميزان ۳/۱۰۴ كيلوگرم در هكتار هم زمان با نشاكاري، كود نيتروژن به ميزان ۳/۱۰۴ كيلوگرم در هكتار در دو نوبت (نصف هم زمان با نشاکاري و نصف ديگر هم زمان با شروع پنجه زني)، كود نيتروژن به ميزان ۳/۱۰۴ كيلوگرم در هكتار در سه نوبت (يك سوم هم زمان با نشاکاري، يك سوم هم زمان با شروع پنجه زني و يك سوم  آخر هم زمان با گرده افشاني) بودند. در سال اول بيشترين عملكرد شلتوك متعلق به تيمار كود نيتروژن به ميزان ۳/۱۰۴ كيلوگرم در هكتار در سه نوبت و كمترين عملكرد شلتوك متعلق به تيمار شاهد بود. مقايسه ميانگين صفات در سال دوم نشان داد كه مصرف كود آلي علاوه بر افزايش عملکرد شلتوک، ساير خصوصيات گياهي از جمله ارتفاع بوته و وزن خشك گياه را نيز متاثر ساخت. روند افزايش و بهبود صفات در سال سوم نيز ادامه يافت به طوري كه همانند سال دو، بيشترين افزايش صفات به تيمار ۳۲ تن كود گاوي در هكتار و پس از آن به ۱۶ تن كود گاوي در هكتار تعلق داشت با اين حال آثار مصرف كود آلي در سال سوم مشهودتر از سال اول و دوم آزمايش بود که اين امر مي تواند ناشي از بهبود خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و آزادسازي عناصر غذايي از کود آلي طي زمان باشد. اندازه گيري خصوصيات خاک نيز نتايج را تاييد نمود به طوري که مصرف كود دامي باعث افزايش هدايت الكتريكي عصاره ي اشباع، درصد مواد آلي، نيتروژن كل خاك، فسفر و پتاسيم و آهن قابل جذب خاک گرديد. نتايج نشان داد که كود آلي در كشت برنج  به ويژه در مقادير بالا بيشترين تأثير را در بهبود صفات و در نتيجه، افزايش عملكرد برنج داشته است.