مقاله تاثير مصرف مكمل كربوهيدرات و اسيد آمينه شاخه دار در دوره بازيافت بر ترشح انسولين و حفظ عملكرد كشتي گيران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف مكمل كربوهيدرات و اسيد آمينه شاخه دار در دوره بازيافت بر ترشح انسولين و حفظ عملكرد كشتي گيران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كربوهيدرات
مقاله اسيد آمينه شاخه دار
مقاله دوره بازيافت
مقاله انسولين
مقاله كشتي گيران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوصالي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كردي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثير مصرف مكمل كربوهيدرات و اسيد آمينه شاخه دار در دوره بازيافت بر ترشح انسولين و حفظ عملكرد كشتي گيران است. به اين منظور ۲۱ كشتي گير تيم شهرستان زنجان با ميانگين سني ۲۰٫۰۴±۱٫۹۳ سال، قد  171±۵٫۳۷سانتيمتر، وزن  65.38±۶٫۳۹كيلوگرم، انسولين قبل از آزمون بروس۱۴٫۱۳±۱٫۱۶  ميكرويونيت در هر ميلي ليتر و حداكثر اكسيژن مصرفي ۶۵٫۷۴±۳٫۹۴ ميلي ليتر در هر كيلوگرم از وزن بدن به طور داوطلبانه در اين تحقيق شركت كردند. آزمودني ها پس از صرف صبحانه استاندارد، راس ساعت ۷:۳۰، ساعت ۹:۰۰ صبح در آزمون بروس شركت كردند. گروه كنترل در دوره بازيافت محلولي به مقدار و حجم ۶ ml/kgBW كه شامل ليمو و نمك بود، و گروه CHO+BCAAs از محلول ۸ درصد گلوكز به مقدار و حجم ۶ ml/kgBW به اضافه ۴۵ ml/kgBW از هر كدام (والين، لوسين و ايزولوسين) دريافت كردند. گروه CHO نيز از محلول ۸ درصد گلوكز به مقدار و حجم ۶ ml/kgBW استفاده كردند. براي بررسي تاثير مصرف مكمل بر ترشح انسولين، قبل و بلافاصله بعد از آزمون بروس اول و ۳۰ دقيقه پس از مصرف مكمل ها، خونگيري شد. براي بررسي تاثير مصرف مكمل بر عملكرد كشتي گيران، ۴۵ دقيقه پس از مصرف مكمل، آزمودني ها دوباره در آزمون بروس شركت كردند. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري اندازه گيري مكرر، تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تي جفتي استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ترشح انسولين ۳۰ دقيقه پس از مصرف مكمل در گروه BCAAs + CHO نسبت به گروه CHO و گروه دارونما به طور معني داري (P<0.05) بيشتر بود. عملكرد گروه CHO+BCAAs و گروه CHO در آزمون دوم نسبت به آزمون اول افت كرد اما اين كاهش معني دار نبود (P<0.05)، در حالي كه كاهش عملكرد در گروه كنترل معني دار بود (P<0.05).