مقاله تاثير مصرف مکمل اسيدهاي چرب ω۳ روي استرس اکسيداتيو در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در رشد فناوري از صفحه ۱۶۶ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف مکمل اسيدهاي چرب ω۳ روي استرس اکسيداتيو در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله سرطان معده
مقاله شيمي درماني
مقاله اسيدهاي چرب ω۳

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اماني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي اصل حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ماذني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده باقي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان علي
جناب آقای / سرکار خانم: پناه مقدم رضاعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پيرزاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: غيورنهند موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نظر بر اين است که مکمل اسيدهاي چرب ?۳ باعث مهار آسيب استرس هاي اکسيداتيو، افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني و نيز سبب کاهش پراکسيداسيون ليپيدي در بيماران مبتلا به سرطان معده مي شود. بنابراين مطالعه اخير با هدف تاثير مصرف مکمل اسيدهاي چرب?۳  روي استرس اکسيداتيو در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني انجام گرديد.
روش کار: پژوهش حاضر به صورت کارآزمايي باليني دو سوکور در شهر اردبيل در سال ۱۳۸۹ انجام شد. بدين منظور ۱۵ نفر از بيماران داوطلب مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني براي گروه مورد و ۱۵ ديگر نفر براي گروه شاهد بعد از مصاحبه به صورت تصادفي جهت مطالعه انتخاب گرديدند. سپس به گروه مورد، مکمل اسيدهاي چرب ?۳ به ميزان ۳ گرم (محتوي ايکوزا پنتانوئيک و دوکوزاهگزانوئيک اسيد به ترتيب ۱٫۸ و ۱٫۲ گرم) و به گروه شاهد ماده دارونما بمدت يک و نيم ماه داده شد. پس از ثبت اطلاعات آنتروپومتريک از هر دو گروه نمونه هاي خوني در سه مرحله (در شروع، ۳۰ و ۴۵ روز بعد) در حالت ناشتا جمع آوري شد. از نمونه هاي خوني براي انجام آزمايش مالون دي آلدئيد، ظرفيت کل آنتي اکسيداني، کلسترول، تري گلسيريد، LDL، VLDL و HDL خون استفاده گرديد. نتايج بدست آمده توسط نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي آماري تي زوجي، تي مستقل و اندازه گيري هاي مکرر مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: وزن و نمايه توده بدني گروه مصرف کننده مکمل اسيدهاي چرب ?۳ بعد از مداخله در مقايسه با گروه کنترل، افزايش معني داري نشان داد (p<0.05). در گروه کنترل وزن و نمايه توده بدني و ميزان مالون دي آلدئيد سرم بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معني داري نشان داد، در صورتي در گروه مصرف کننده مکمل اسيدهاي چرب ?۳ وزن، نمايه توده بدني و ظرفيت کل آنتي اکسيداني در روزهاي ۳۰ و ۴۵ پس از مداخله نسبت به شروع مطالعه افزايش معني داري را نشان داد .(p<0.05) هيچ اختلاف معني داري در ساير فاکتورهاي بيوشيميايي اندازه گيري شده در انتهاي مطالعه در بين گروه ها مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که تجويز اسيدهاي چرب ?۳ در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني باعث افزايش ظرفيت کل آنتي اکسيداني سرم شده و مانع از تشديد استرس اکسيداتيو مي گردد.